Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Degën e Thesarit Berat- Kategoria: IV-b

  2. Specialist në Degën e Thesarit Peqin - Kategoria: IV-b

  3. Specialist në Degën e Thesarit Vlorë - Kategoria: IV-b

  4. Specialist në Degën e Thesarit Kuçovë - Kategoria: IV-b

  5. Specialist në Degën e Thesarit Lushnje - Kategoria: IV-b

  6. Specialist në Degën e Thesarit Korçë - Kategoria: IV-b

  7. Specialist në Degën e Thesarit Fier- Kategoria: IV-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   MARJOLA MEMA80.4 pikë
2.   GERTA KREKA73 pikë
3.   VOJSAVA ELEZI70.6 pikë