Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria IV-a

  2. Specialist Biblioteke, në Akademinë Diplomatike, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - kategoria IV-a

  3. Inspektor pranë Kryeinspektorit, në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - kategoria III-b

  4. Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit, në Drejtorinë e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, në Nivel Qendror- kategoria IV-a

  5. Specialist në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria IV-b

  6. Specialist në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Qytetarët, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   ETLEVA BANDULA78.8 pikë
2.   REZARTA NIKA76.8 pikë
3.   BLERINA BOCI75 pikë
4.   JONA HALILI75 pikë
5.   ALMA BRAZHDA74 pikë
6.   ZIJA KURTI73 pikë