Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.



Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Inspektor i Dytë në Sektorin e Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Jugor), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier-kategoria IV-a


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   FJORALDA XHAFERAJ80 pikë
2.   VJOLA GJONI79.8 pikë
3.   ANXHELINA MICI79 pikë
4.   ANXHELA MALAJ77.8 pikë
5.   EMILJANO ALLA75.6 pikë