Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Inspektor i Parë në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve dhe Implementimit, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Menaxhimit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve-kategoria III-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   MIRELA VASIL96 pikë
2.   FJONA KURTESHI86.6 pikë
3.   LORIANA XHIANI83 pikë
4.   HYGERTA HYSAJ81.6 pikë
5.   ERVINA XHIXHA80.4 pikë
6.   EMILJANO ALLA75.6 pikë