Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria IV-a

  2. Auditues në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - kategoria III-b

  3. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural - kategoria IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural - kategoria IV-a

  5. Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria III-b

  6. Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria III-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   EDLIRA STAVRE79.4 pikë
2.   SHPRESA ISMAILI78 pikë
3.   ULSI ALIÇKAJ71.6 pikë
4.   ADRIANA KALEMAJ71 pikë