Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Integrimit, në Drejtorinë Juridike dhe të Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Integrimit, në Drejtorinë Juridike dhe të Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   XHANFISE BIÇOKU78 pikë
2.   GERI PILACA71.4 pikë