Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike dhe e Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike dhe e Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a


< b > Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!