Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat - kategoria: III-b

  2. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - kategoria: III-b

  3. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë - kategoria: III-b

  4. Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - kategoria: III-b

  5. Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   FATJON SULKO80.6 pikë