Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist (burime njerëzore), në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - Kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe TI, në Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

  3. Specialist (për burimet njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve, në Agjencinë Kombëtare të Turizmit- Kategoria: IV-b

  4. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria: IV-a

  5. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

  6. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjitshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mjedisit - Kategoria: IV-a


Nuk ka kandidatë fitues.