Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Specialist (Financier) në Zyrën e Administratës, në Degën Doganore Berat - Kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Greta Mimani


për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse,në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: IV-a
kandidat fitues është:
  1. Besa Hamiti


për pozicionin:
  • Specialist (Financier) në Zyrë e Administratës, në Degën Doganore Peshkopi (Bllatë) - Kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Novruz Jashari


për pozicionin:
  • Specialist Finance në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - Kategoria: IV-b
kandidat fitues është:
  1. Floriana Braja