Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Përcaktimit të Standardeve dhe Metodologjive, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Përcaktimit të Standardeve dhe Metodologjive, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore dhe Vlerësimit të Riskut, në Drejtorinë e Vlerësimit të Impaktit dhe Licencimit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore dhe Vlerësimit të Riskut, në Drejtorinë e Vlerësimit të Impaktit dhe Licencimit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  5. Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Gjendjes dhe Ndërgjegjësimit Mjedisor, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a


Nuk ka kandidatë fitues.