Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
 1. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier - kategoria IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier - kategoria IV-b

 3. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë - kategoria IV-b

 4. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë - kategoria IV-b

 5. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria IV-b

 6. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Elbasan - kategoria IV-b

 7. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Elbasan - kategoria IV-b

 8. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Elbasan - kategoria IV-b

 9. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Dibër - kategoria IV-b

 10. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Durrës - kategoria IV-b

 11. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria IV-b

 12. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Berat - kategoria IV-b


Nuk ka kandidatë fitues.