Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin e Komunikimit dhe Shpërndarjes së Informacionit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik dhe Kontrollit, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike - kategoria III-b
kandidat fitues është:
  1. Sara Qoshi