Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Dibër - kategoria: IV-b

  2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tropojë - kategoria: IV-b

  3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Përmet - kategoria: IV-b


Nuk ka kandidatë fitues.