Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Përgjegjës i Sektorit të Lejeve dhe Monitorim-Kontrollit, në Zyrën e Administrimit të Basenit Ujor Drin-Bunë, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore - kategoria IV-a

  2. Përgjegjës i Sektorit të Lejeve dhe Monitorim-Kontrollit, në Zyrën e Administrimit të Basenit Ujor Ishëm - Erzen - Mat, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore - kategoria IV-a

  3. Përgjegjës i Sektorit të Lejeve dhe Monitorim-Kontrollit, në Zyrën e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore - kategoria IV-a


Nuk ka kandidatë fitues.