Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike, në Degën e Thesarit Tiranë - kategoria: IV-a
kandidat fitues është:
  1. Aurora Saliasi


për pozicionin:
  • Përgjegjës i Sektorit Juridik, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Jetmir Ruçi


për pozicionin:
  • Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Alban Çekrezi


për pozicionin:
  • Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier - kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Alma Gjonaj