Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Reagimit ndaj Emergjencave, në Drejtorinë e Sigurisë Kibernetike, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike - kategoria: III-b

  2. Specialist në Sektorin e Kontrollit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike - kategoria: III-b


Nuk ka kandidatë fitues.