Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Inspektor në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve Kombëtare, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Patriot MucajShënim:
Me deklaratën e protokolluar pranë DAP me nr. 332 prot., datë 16.1.2019, z. Patriot Muça është tërhequr nga pozicioni i mësipërm. Si rrjedhim, ky pozicion do t’i ofrohet kandidatëve për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.