Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Gjirokastër - kategoria: IV-b

  2. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Tiranë - kategoria: IV-b

  3. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Gjirokastër - kategoria: IV-b

  4. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Kukës - kategoria: IV-b

  5. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Vlorë - kategoria: IV-b

  6. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Berat - kategoria: IV-b

  7. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Lezhë - kategoria: IV-b


Nuk ka kandidatë fitues.