Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist (buxhet/finance) në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

  3. Specialist në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

  4. Specialist (finance) në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - kategoria: IV-a


Nuk ka kandidatë fitues.