Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Korçë - kategoria: IV-b
kandidat fitues është:
  1. Xhensila Bekolli (Trebicka)


për pozicionin:
  • Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Pogradec - kategoria: IV-b
kandidat fitues është:
  1. SUELA LLAKMANI