Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria: IV-b
kandidat fitues është:
  1. Edvin Rexhepi


për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria: IV-a
kandidat fitues është:
  1. Erton Ademaj


për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin e Shpenzimeve Vendore, në Degën e Thesarit Tiranë - Kategoria: IV-b
kandidat fitues është:
  1. Aurora Saliasi


për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria: IV-b
kandidat fitues është:
  1. Andi Kodra