Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:
 1. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Vlorë - Kategoria: IV-b

 2. Inspektor Stomatolog, në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Kukës - Kategoria: IV-b

 3. Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Kukës - Kategoria: IV-b

 4. Inspektor (për institucionet shëndetësore), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Dibër - Kategoria: IV-b

 5. Inspektor Stomatolog, në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Dibër - Kategoria: IV-b

 6. Inspektor Stomatolog, në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Dibër - Kategoria: IV-b

 7. Inspektor (për institucionet shëndetësore), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Gjirokastër - Kategoria: IV-b

 8. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Durrës - Kategoria: IV-b

 9. Inspektor (për Inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Shkodër - Kategoria: IV-b

 10. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Shkodër - Kategoria: IV-b

 11. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Korçë - Kategoria: IV-b

 12. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Korçë - Kategoria: IV-b

 13. Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Korçë - Kategoria: IV-b

 14. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Tiranë - Kategoria: IV-b

 15. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Tiranë - Kategoria: IV-b

 16. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Tiranë - Kategoria: IV-b

 17. Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Tiranë - Kategoria: IV-b

 18. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Vlorë - Kategoria: IV-b

 19. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Vlorë - Kategoria: IV-b

 20. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Vlorë - Kategoria: IV-b

 21. Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Fier - Kategoria: IV-b

 22. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Fier - Kategoria: IV-b

 23. Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Fier - Kategoria: IV-b


Nuk ka kandidatë fitues.