Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:
  • Specialist në Sektorin e Auditimit të Ndërmarrjeve, në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Adriana Zotaj


për pozicionin:
  • Specialist në Drejtorinë e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria: III-b
kandidat fitues është:
  1. Anila Lako (Kosto)