Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të pikës 3, të kreut II dhe të pikës 2, të kreut III, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin me kontratë të përkohshme 1 vjeçare të studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm në institucionet e administratës shtetërore, konkretisht për grupet e pozicioneve si vijon:


Lloji i diplomës: Agronom i Përgjithshëm
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   1- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Teknologjive, Drejtoria e Teknologjive të Perimeve, Qendra e Transferimit të Teknolgjive Bujqësore, Lushnje - Kategoria e Pagës IV-a
   2- Specialist (Zbatues), Sektori i Teknologjive, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
   3- Specialist (Zbatues), Sektori i Prodhimit të Farërave, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Arkitekturë
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   4- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit Urban, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Biologji; Biologji-Kimi; Inxhinieri Hidroteknike; Inxhinieri Mjedisi; Inxhinieri Ndërtimi;
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   5- Specialist, Sektori i Performancës, Drejtoria e Menaxhimit të Performancës, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Biologji; Shkenca Mjedisi;
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   6- Specialist, Sektori i Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit, Projekteve dhe Monitorimit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Biologji-Kimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   7- Specialist, Sektori Teknik, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   8- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   9- Specialist, Sektori i Mbikëqyrjes së Tregut të Industrisë Joushqimore, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Biologji-Kimi; Inxhinieri Mjedisi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   10- Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
   11- Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
   12- Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Fizikë
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   13- Specialist, Zyra e Radiombrojtjes, Drejtoria e IT dhe Inxhinierisë Klinike, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"


Lloji i diplomës: Gjeodezi; Gjeoinformatikë; Gjeologji
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   14- Specialist, Sektori i Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në Miniera dhe Industri, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjeoinformatikë
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   15- Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive në Fushën e Energjisë dhe Industrisë, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjeologji
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   16- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjeologji; Gjeodezi; Gjeologji-Miniera
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   17- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Gazit Natyror, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjuhë-Letërsi
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   18- Specialist (Arkivist / Redaktor), Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Histori-Filologji; Shkenca Komunikimi; Shkenca Politike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   19- Specialist, Sektori i Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, Drejtoria e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Infermieri
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   20- Specialist, Sektori Infermieristik, Drejtoria e Performancës Spitalore, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"


Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   21- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën Elektroenergjitike, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
   22- Inspektor, Sektori i Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Drejtoria e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Hidroteknike; Inxhinieri Mjedisi; Inxhinieri Ndërtimi
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   23- Specialist, Sektori i Projekteve të Brendshme dhe Koordinimit të Projekteve me Donatorët (PIU), Drejtoria e Menaxhimit Strategjik, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
   24- Specialist, Sektori i Menaxhimit të Riskut dhe Mbrojtjes së Burimeve Ujore, Drejtoria e Menaxhimit të Performancës, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
   25- Specialist, Sektori i Administrimit të Lejeve dhe Autorizimeve, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   26- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   27- Specialist, Drejtoria Teknike, e Standardeve dhe e Cilësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   28- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Industrisë, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
   29- Inspektor, Sektori i Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Drejtoria e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Arsim i Lartë Ushtarak me Specialitet Armatim; Shkenca Aviacioni; Inxhinieri Navale
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   30- Specialist, Sektori i Projekteve dhe Pajisjeve Ushtarake, Drejtoria e Modernizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Fizikë
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   31- Specialist, Sektori i Masës dhe Densitetit, Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   32- Specialist, Sektori i Matjeve Mekanike, Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Inxhinieri Mjedisi
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   33- Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Kimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   34- Specialist, Sektori i Volumeve, Rrjedhjes dhe Kimisë, Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mjedisi; Biologji; Inxhinieri Pyjesh
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   35- Specialist, Sektori i Monitorimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   36- Specialist, Sektori i Menaxhimit dhe Administrimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   37- Specialist Arkivi, Sektori i Fondit Arkivor, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   38- Specialist, Sektori i Oponencave, Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, Instituti i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   39- Specialist, Sektori i Oponencave, Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, Instituti i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   40- Specialist, Sektori i Menaxhimit të Kontratave, Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë, Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   41- Specialist, Sektori i Preventivit, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve, Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   42- Specialist, Sektori i Menaxhimit të Projekteve të Brendshme, Drejtoria e Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes, Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   43- Arkivist, Sektori i Fondit Arkivor, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   44- Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve dhe Mirëmbajtjes Ndërtimore, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"


Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi; Inxhinieri elektrike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   45- Specialist, Sektori i Administratës, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Instituti i Shëndetit Publik - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Kimi Industriale
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   46- Specialist, Sektori i Analizave Minerale, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   47- Specialist, Sektori i Analizave të Ujërave, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Kimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   48- Specialist, Sektori i Zhvillimit të Kurrikulës, Drejtoria e Kurrikulës dhe Kualifikimit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Kimi; Shkenca Agronomike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   49- Specialist, Laboratori, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Mbrojtje Bimësh
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   50- Specialist (Këshillimi për Mbrojtjen e Bimëve), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   51- Specialist (Këshillimi për Mbrojtjen e Bimëve), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Mjekësi e Përgjithshme
  Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor
   52- Specialist (mjek i përgjithshëm), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-b
   53- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   54- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   55- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   56- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   57- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   58- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   59- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisës së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   60- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Korçë, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   61- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Shkodër, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   62- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Gjirokastër, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   63- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Berat, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Navigacion; Inxhinieri Navale
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   64- Specialist (për sigurinë detare), Sektori (Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare në Anije dhe Porte, Drejtoria (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit, Drejtoria e Përgjithshme etare - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   65- Specialist, Sektori i Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Planifikimit Vendor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a
   66- Specialist, Sektori i Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Planifikimit Vendor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë; Inxhinieri Ndërtimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   67- Specialist, Sektori i Sekretarisë së KKT-së, Drejtoria për Zhvillimet në Territor, Agjencia e Zhvillimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a
   68- Specialist, Sektori i Çertifikatës së Përdorimit, Drejtoria për Monitorimin e Zhvillimeve në Territor, Agjencia e Zhvillimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a
   69- Specialist, Drejtoria e Asistencës së NJQV-ve, Agjencia e Zhvillimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Psikologji; Punë Sociale; Sociologji; Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   70- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-a
   71- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Punë Sociale
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   72- Specialist (Punonjës Social), Shtëpia e Fëmijëve Shkollorë për Grupmoshën 16-18 vjeç, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   73- Specialist (Hortikulturë), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   74- Specialist (Hortikulturë), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   75- Specialist (Zbatues), Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
   76- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Farërave, Drejtoria e Teknologjive të Perimeve, Qendra e Transferimit të Teknolgjive Bujqësore, Lushnje - Kategoria e Pagës IV-a
   77- Specialist (pa grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Prodhimit të Farës dhe Laboratorit, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-a
   78- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Hartografisë/Përdorimit të Tokës, Drejtoria e Shërbimit të Tokës dhe Ujërave, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-a
   79- Specialist, Sektori i Çertifikimit, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve - Kategoria e Pagës IV-b
   80- Specialist, Sektori i Çertifikimit, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve - Kategoria e Pagës IV-b
   81- Specialist (për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
   82- Specialist (Për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   83- Specialist (Për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   84- Specialist, Sektori i Prodhim-Përpunimit dhe Licencimit të Duhanit, Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve - Kategoria e Pagës IV-b
   85- Specialist (pa grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Bazës Eksperimentale Prodhuese, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   86- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Ishëm - Erzen (Tiranë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   87- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë (Vlorë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   88- Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
   89- Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   90- Specialist (për Statistikën), Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Shkodër, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   91- Specialist (për Statistikën), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   92- Specialist, Sektori i Financës, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   93- Specialist, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   94- Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve të Zhvillimit Turistik, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Turizmit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   95- Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   96- Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
   97- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   98- Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fremës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   99- Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Koncesioneve Prokurimeve dhe Partneriteteve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a
   100- Specialist, Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
   101- Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Eliminimit të Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   102- Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Eliminimit të Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   103- Specialist, Sektori i Financës, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës IV-b
   104- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-a
   105- Inspektor i Dytë, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Fier - Kategoria e Pagës IV-a
   106- Specialist, Zya e Financës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   107- Inspektor i Dytë, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   108- Specialist, Zyra e Financës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Berat - Kategoria e Pagës IV-b
   109- Specialist (Financë/Buxhet/Arkiv /Protokoll), Zyra Vendore e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, Lushnje, Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor - Kategoria e Pagës IV-b
   110- Specialist (finance), Sektori i Pranueshmërisë, Drejtoria Rajonale Berat, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   111- Specialist (finance), Sektori i Pranueshmërisë, Drejtoria Rajonale Elbasan, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   112- Specialist , Sektori i Mbikëqyrjes së Shërbimit Spitalor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (Drejtoria Rajonale Elbasan)
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   113- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Turizmit 3S (Sea, Sand, Sun), Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës III-b
   114- Specialist, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
   115- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
   116- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës III-b
   117- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës III-b
   118- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës III-b
   119- Specialist, Sektori i Investimeve dhe Aftercare, Drejtoria e Investimeve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës III-b
   120- Specialist, Sektori Marketing dhe Kërkim Analize, Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analize, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   121- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
   122- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
   123- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   124- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Lezhë - Kategoria e Pagës IV-b
   125- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
   126- Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
   127- Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
   128- Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Durrës - Kategoria e Pagës IV-a
   129- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-a
   130- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Sarandë - Kategoria e Pagës IV-a
   131- Inspektor i Dytë, Zyra e Marrëveshjeve, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Fier - Kategoria e Pagës IV-a
   132- Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Fier - Kategoria e Pagës IV-a
   133- Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   134- Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   135- Specialist, Zyra e Regjistrimit, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   136- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   137- Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   138- Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   139- Inspektor i Dytë, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-a
   140- Specialist, Zyra e Regjistrimit, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   141- Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   142- Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Zbatimit të Projekteve, Drejtoria për Menaxhimin e Projekteve IPA, Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - Kategoria e Pagës III-b
   143- Specialist, Sektori i Vlerësimit dhe Kontraktimit, Drejtoria për Menaxhimin e Projekteve IPA, Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - Kategoria e Pagës III-b
   144- Inspektor i Parë, Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   145- Specialist Inxhinier, Pallati i Kongreseve, Drejtoria e Eventeve Qeveritare Publike dhe Jopublike, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   146- Inspektor, Sektori i Licensimit dhe Mbikëqyrjes së Personelit të Lundrimit Ajror, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, Autoriteti i Aviacionit Civil
   147- Specialist, Sektori i Investimeve, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Shkenca Mjedisi; Shkenca Natyrore
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   148- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
   149- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Vlorë (Sarandë) - Kategoria e Pagës IV-b
   150- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   151- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   152- Inspektor, Sektori i Inspektimit, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
   153- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
   154- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
   155- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Korçë - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Shkenca Natyrore
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   156- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   157- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   158- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   159- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë (Vlorë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   160- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë (Vlorë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   161- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,4, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   162- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,1, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   163- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,2, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   164- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,2, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   165- Specialist, Sektori i Patentave dhe Modeleve të Përdorimit, Drejtoria e Ekzaminimit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a
   166- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Drin-Bunë (Shkodër), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   167- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   168- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   169- Specialist, Sektori i Regjistrimit të Biznesit, Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   170- Specialist, Sektori i Lejeve/Licencave/Autorizimeve, Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   171- Specialist (për Burimet Njerëzore), Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
   172- Specialist, Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   173- Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   174- Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   175- Specialist për Trajnimin e Punonjësve të Policisë, Sektori i Trajnimeve, Drejtoria e Çështjeve Shëndetësore, Shoqërore, Ligjore dhe Trajnimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
   176- Specialist për Trajnimin e Punonjësve Civil, Sektori i Trajnimeve, Drejtoria e Çështjeve Shëndetësore, Shoqërore, Ligjore dhe Trajnimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
   177- Specialist (Jurist), Sektori Ligjor dhe i Kartotekës, Drejtoria e Çështjeve Shëndetësore, Shoqërore, Ligjore dhe Trajnimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
   178- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   179- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   180- Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a
   181- Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës IV-a
   182- Specialist, Sektori i Çështjeve Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   183- Specialist, Sektori Juridik , Drejtoria e Financave dhe Shërbimeve Mbështetëse, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (Drejtoria Qendrore)
   184- Jurist, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   185- Specialist, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   186- Specialist, Sektori Rregullator, Ligjor, i Marrëveshjeve dhe Bashkëpunimit Ndërkufitar, Drejtoria e Menaxhimit Strategjik, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
   187- Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
   188- Specialist, Sektori One Stop Shop, Drejtoria e Investimeve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca Politike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   189- Specialist, Sektori i Ceremonialit, Drejtoria e Politikave NATO dhe BE, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   190- Specialist, Drejtoria e Analizës dhe Regjistrave, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   191- Specialist, Drejtoria e Analizës dhe Regjistrave, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   192- Specialist, Drejtoria e Analizës dhe Regjistrave, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   193- Specialist, Drejtoria e Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
   194- Specialist, Sektori i Zhvillimit të Kurrikulës, Drejtoria e Kurrikulës dhe Kualifikimit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar - Kategoria e Pagës IV-a
   195- Specialist për riparimin e sistemeve elektronike të anijeve, Kompania e Mbështetjes Pasha Liman, Flotilja Detare, Reparti Ushtarak nr 2004, Forca Detare, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-c
   196- Specialist për IT, Sektori i Mirëmbajtjes Niveli I dhe II, Qendra e Vëzhgimit Detar, Reparti Ushtarak nr 2006, Forca Detare, Durrës - Kategoria e Pagës IV-c
   197- Specialist riparimi për sistemet njëkanalëshe, Skuadra e Riparimit niveli I dhe II (Laboratori), Moduli i Mbështetjes, Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   198- Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Drejtoria e Marrëdhënieve E-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit - Kategoria e Pagës III-b
   199- Specialist, Sektori i IT në Inspektoriatin Qendror, Drejtoria e Marrëdhënieve E-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   200- Specialist, Sektori i Regjistrit të Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve, Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi; Arkitekturë; Planifikim Urban
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   201- Specialist, Sektori i Projekteve GIS dhe IT, Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit Territorial të Zonave Bregdetare, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi; Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   202- Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Lezhë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
   203- Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Durrës, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
   204- Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Durrës, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Shkenca Politike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   205- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit Rinor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës III-b
   206- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Arsimit të Lartë, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   207- Specialist (Arkivist), Sektori i Sallës së Studimit dhe Bibliotekës, Drejtoria e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b
   208- Specialist (Arkivist), Sektori i ASHV Shkodër, Lezhë, Dibër dhe Kukës, Drejtoria e Arkivave Shtetërore Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b
   209- Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   210- Specialist (Burime Njerëzore/Arkivist/Magazinier), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   211- Specialist, Zyra e Administratës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Dibër - Kategoria e Pagës IV-c
   212- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Mat, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-c
   213- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Përmet, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-c
   214- Specialist, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Kukës, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-b
   215- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Kavajë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-c


Lloji i diplomës: Zootekni
  Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor
   216- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Punës Racore, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
   217- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Tekonologjive të Mbarështimit, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
   218- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Teknologjive të Mbarështimit, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-a
   219- Specialist (zbatues), Sektori i Punës Racore, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b

   20/09/2019

   Afati për dorëzimin e dokumentave:   1 KUSHTET DHE KRITERET PËR APLIKIM DHE DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOHET

   1.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

   1. Studentët e ekselencës duhet të jenë diplomuar duke filluar nga viti 2015 e në vijim, në:
   a. Institucionet e arsimit të lartë jashtë Shqipërisë. Diplomat e tyre duhet të jenë të njohura dhe njësuara sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;
   b. Institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Republikën e Shqipërisë;
   c. Institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Republikën e Shqipërisë.

   2. Studentët e ekselencës nuk duhet të kenë përfituar më parë (t’u jetë lidhur një kontratë e përkohshme pune) nga skema e punësimit sipas procedurave të VKM nr. 766/2018, ose VKM nr. 812/2018.

   1.2 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

   Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:
   a. Të kenë përfunduar studimet universitare në ciklin e parë ose të dytë të arsimit të lartë me mesatare të ponderuar 9.00 – 10.00 ose ekuivalent me të;
   b. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave dhe të kenë nivelin e diplomës që i përket llojit dhe nivelit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje.
   1.3 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

   Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
   a. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
   http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
   b. Fotokopje të diplomës/diplomave. Në rastin e diplomave të përfituara jashtë vendit, duhet të dorëzohet edhe dokumenti i njohjes së diplomës nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;

   Kujdes: Kandidatët duhet të dorëzojnë si pjesë të dokumentacionit vetëm një diplomë, për të cilën ata mendojnë se favorizohen në përputhje me grupet e pozicioneve të shpallura dhe me metodologjinë sipas këtij vendimi. Në rast se dorëzojnë më shumë se një të tillë, Departamenti i Administratës Publike do të gjykojë vetëm për njërën prej tyre, atë që i favorizon ata në grumbullimin e pikëve sipas metodologjisë.

   c. Listën/listat e notave, në të cilën përfshihet edhe mesatarja e ponderuar
   Në rastet kur sistemi i vlerësimit apo llogaritjes së mesatares së kandidatit është i ndryshëm, llogaritja e mesatares së ponderuar do të bëhet rast pas rasti nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bazuar në kërkesën e DAP-it ;
   d. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
   e. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.
   Bazuar në pikën 5, të lidhjes nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019: (i) Aktivitete ekstrakurrikulare konsiderohen angazhimet në projekete të ndryshme, pjesëmarrje në konkurime apo olimpiada të ndryshme, pjesëmarrje në grupe pune konferencash apo punime konferencash; (ii) Aktivitete vullnetarizimi konsiderohen angazhimet në ofrimin e shërbimeve për të përmirësuar jetën e komunitetit për të cilat nuk përfitohet shpërblim monetar; (iii) Pjesëmarrje në skema mobiliteti konsiderohen zhvillimi i një periudhe studimi (semestër/vit akademik) në një institucion të arsimit të lartë jashtë vendit ku kryhen studimet (psh ERASMUS, etj).

   Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të kandidatit dhe duke ndjekur në vijimësi udhëzimet online në linkun më poshtë:"
   http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx   2 DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

   2.1 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT

   Në datën 11/10/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.al” listën e kandidatëve të kualifikuar, duke i renditur ata sipas pikëve që kanë grumbulluar bazuar në metodologjinë e vlerësimit të përcaktuar në lidhjen nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019.

   Lista e kandidatëve të kualifikuar për secilin nga kandidatët do të përmbajë:
   1. pikët e grumbulluara;
   2. grupet e pozicioneve në të cilat ata kanë të drejtë të përzgjedhin pozicionin e punës, sipas kriterit të nivelit dhe llojit të diplomës që kërkon pozicioni i punës.


   Kandidatët, të cilët kanë diplomë të niveleve më të larta se ai që kërkon pozicioni i punës, renditen në të gjitha grupet e pozicioneve të fushës përkatëse të studimit, pavarësisht nivelit të diplomës të kërkuar për grupin përkatës.

   2.2 MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT  

   Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare të internetit të Departamentit të Administratës Publike në platformën “punetembare.al” dhe me email, e konkretisht:
   1. Në të njëjtën shpallje (si më sipër) për secilin nga grupet e pozicioneve dhe listat e studentëve të kualifikuar do të përcaktohet edhe data, ora dhe vendi, i paraqitjes së kandidatëve për përzgjedhjen e pozicioneve të punës.
   2. Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen edhe individualisht me email në adresat e tyre elektronike.
   3. Kandidatët e skualifikuar (nëse ka të tillë), do të njoftohen individualisht me email, duke specifikuar edhe arsyen e skualifikimit.

   Kujdes: Kandidatët e ftuar për të përzgjedhur pozicionet e punës, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të paraqiten sipas njoftimit në shpalljen publike, duhet të njoftojnë Departamentin e Administratës Publike për pamundësinë e pjesëmarrjes të paktën deri në orarin e përcaktuar prej tij për paraqitjen e kandidatëve.
   Shkaqe të arsyeshme konsiderohen:
   a. rastet e sëmundjes së kandidatit, vërtetuar me dokument mjekësor;
   b. vdekja e prindërve, bashkëshortit/es, fëmijës, vëllezërve, motrave;
   c. forcat madhore.


   Në këtë rast, DAP-i vazhdon procedurën e përzgjedhjes me kandidatët e tjerë. Kandidati i cili nuk ka mundur të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes paraqitet pranë DAP-it në një datë tjetër të mundshme për të përzgjedhur nga pozicionet të cilat kanë mbetur pa u plotësuar (nëse ka ende të tillë).

   2.3 REZULTATET PËR FAZËN E PËRZGJEDHJES

   Në datën 25/10/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.gov.al”, listat e kandidatëve që kanë përzgjedhur pozicionet e punës dhe pozicionet përkatëse.

   3 MËNYRA E PËRZGJEDHJES SE KANDIDATËVE

   Departamenti i Administratës Publike, në datat e përcaktuara në shpalljen për “Rezultatet e verifikimit”, organizon takimet me kandidatët dhe vë në dispozicion të tyre për përzgjedhje pozicionet përkatëse të punës.

   Kandidatët e kualifikuar kanë të drejtën e përzgjedhjes midis pozicioneve për grupet për të cilat janë kualifikuar, sipas renditjes së tyre, duke filluar nga ai me më shumë pikë.

   Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, e drejta e përzgjedhjes përcaktohet si vijon:
   a. në rast se njëri prej kandidatëve i përket kategorisë së personave me aftësi ndryshe, atëherë ka të drejtë të përzgjedhë ai i pari në raport me kandidatët e tjerë;
   b. në rast se nuk mund të aplikohet alternativa e mësipërme, atëherë e drejta e përzgjedhjes përcaktohet me short në prani të tyre.

Duhet te identifikoheni për të aplikuar