Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të pikës 3, të kreut II dhe të pikës 2, të kreut III, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin me kontratë të përkohshme 1 vjeçare të studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm në institucionet e administratës shtetërore për vitin 2020, konkretisht për grupet e pozicioneve si vijon:


Lloji i diplomës: Agronom i Përgjithshëm
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   1- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Teknologjive, Drejtoria e Teknologjive të Perimeve, Qendra e Transferimit të Teknolgjive Bujqësore, Lushnje - Kategoria e Pagës IV-a
   2- Specialist (Zbatues), Sektori i Teknologjive, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
   3- Specialist (Zbatues), Sektori i Prodhimit të Farërave, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Arkitekturë
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   4- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit Urban, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Biologji; Biologji-Kimi; Inxhinieri Hidroteknike; Inxhinieri Mjedisi; Inxhinieri Ndërtimi;
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   5- Specialist, Sektori i Performancës, Drejtoria e Menaxhimit të Performancës, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Biologji; Shkenca Mjedisi;
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   6- Specialist, Sektori i Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit, Projekteve dhe Monitorimit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Biologji-Kimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   7- Specialist, Sektori Teknik, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   8- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   9- Specialist, Sektori i Mbikëqyrjes së Tregut të Industrisë Joushqimore, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Biologji-Kimi; Inxhinieri Mjedisi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   10- Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
   11- Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
   12- Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Fizikë
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   13- Specialist, Zyra e Radiombrojtjes, Drejtoria e IT dhe Inxhinierisë Klinike, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"


Lloji i diplomës: Gjeodezi; Gjeoinformatikë; Gjeologji
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   14- Specialist, Sektori i Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në Miniera dhe Industri, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjeoinformatikë
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   15- Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive në Fushën e Energjisë dhe Industrisë, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjeologji
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   16- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjeologji; Gjeodezi; Gjeologji-Miniera
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   17- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Gazit Natyror, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Gjuhë-Letërsi
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   18- Specialist (Arkivist / Redaktor), Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Histori-Filologji; Shkenca Komunikimi; Shkenca Politike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   19- Specialist, Sektori i Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, Drejtoria e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Infermieri
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   20- Specialist, Sektori Infermieristik, Drejtoria e Performancës Spitalore, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"


Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   21- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën Elektroenergjitike, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
   22- Inspektor, Sektori i Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Drejtoria e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Hidroteknike; Inxhinieri Mjedisi; Inxhinieri Ndërtimi
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   23- Specialist, Sektori i Projekteve të Brendshme dhe Koordinimit të Projekteve me Donatorët (PIU), Drejtoria e Menaxhimit Strategjik, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
   24- Specialist, Sektori i Menaxhimit të Riskut dhe Mbrojtjes së Burimeve Ujore, Drejtoria e Menaxhimit të Performancës, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
   25- Specialist, Sektori i Administrimit të Lejeve dhe Autorizimeve, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   26- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   27- Specialist, Drejtoria Teknike, e Standardeve dhe e Cilësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   28- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Industrisë, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
   29- Inspektor, Sektori i Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Drejtoria e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Arsim i Lartë Ushtarak me Specialitet Armatim; Shkenca Aviacioni; Inxhinieri Navale
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   30- Specialist, Sektori i Projekteve dhe Pajisjeve Ushtarake, Drejtoria e Modernizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Fizikë
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   31- Specialist, Sektori i Masës dhe Densitetit, Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   32- Specialist, Sektori i Matjeve Mekanike, Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Inxhinieri Mjedisi
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   33- Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Kimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   34- Specialist, Sektori i Volumeve, Rrjedhjes dhe Kimisë, Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Inxhinieri Mjedisi; Biologji; Inxhinieri Pyjesh
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   35- Specialist, Sektori i Monitorimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   36- Specialist, Sektori i Menaxhimit dhe Administrimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   37- Specialist Arkivi, Sektori i Fondit Arkivor, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   38- Specialist, Sektori i Oponencave, Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, Instituti i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   39- Specialist, Sektori i Oponencave, Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, Instituti i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   40- Specialist, Sektori i Menaxhimit të Kontratave, Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë, Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   41- Specialist, Sektori i Preventivit, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve, Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   42- Specialist, Sektori i Menaxhimit të Projekteve të Brendshme, Drejtoria e Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes, Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   43- Arkivist, Sektori i Fondit Arkivor, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit - Kategoria e Pagës IV-a
   44- Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve dhe Mirëmbajtjes Ndërtimore, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"


Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi; Inxhinieri elektrike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   45- Specialist, Sektori i Administratës, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Instituti i Shëndetit Publik - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Kimi Industriale
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   46- Specialist, Sektori i Analizave Minerale, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
   47- Specialist, Sektori i Analizave të Ujërave, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Kimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   48- Specialist, Sektori i Zhvillimit të Kurrikulës, Drejtoria e Kurrikulës dhe Kualifikimit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Kimi; Shkenca Agronomike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   49- Specialist, Laboratori, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Mbrojtje Bimësh
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   50- Specialist (Këshillimi për Mbrojtjen e Bimëve), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   51- Specialist (Këshillimi për Mbrojtjen e Bimëve), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Mjekësi e Përgjithshme
  Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor
   52- Specialist (mjek i përgjithshëm), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-b
   53- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   54- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   55- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   56- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   57- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   58- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   59- Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisës së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   60- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Korçë, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   61- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Shkodër, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   62- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Gjirokastër, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   63- Specialist (mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Berat, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Navigacion; Inxhinieri Navale
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   64- Specialist (për sigurinë detare), Sektori (Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare në Anije dhe Porte, Drejtoria (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit, Drejtoria e Përgjithshme etare - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   65- Specialist, Sektori i Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Planifikimit Vendor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a
   66- Specialist, Sektori i Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Planifikimit Vendor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë; Inxhinieri Ndërtimi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   67- Specialist, Sektori i Sekretarisë së KKT-së, Drejtoria për Zhvillimet në Territor, Agjencia e Zhvillimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a
   68- Specialist, Sektori i Çertifikatës së Përdorimit, Drejtoria për Monitorimin e Zhvillimeve në Territor, Agjencia e Zhvillimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a
   69- Specialist, Drejtoria e Asistencës së NJQV-ve, Agjencia e Zhvillimit të Territorit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Psikologji; Punë Sociale; Sociologji; Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   70- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-a
   71- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Punë Sociale
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   72- Specialist (Punonjës Social), Shtëpia e Fëmijëve Shkollorë për Grupmoshën 16-18 vjeç, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   73- Specialist (Hortikulturë), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   74- Specialist (Hortikulturë), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   75- Specialist (Zbatues), Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
   76- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Farërave, Drejtoria e Teknologjive të Perimeve, Qendra e Transferimit të Teknolgjive Bujqësore, Lushnje - Kategoria e Pagës IV-a
   77- Specialist (pa grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Prodhimit të Farës dhe Laboratorit, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-a
   78- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Hartografisë/Përdorimit të Tokës, Drejtoria e Shërbimit të Tokës dhe Ujërave, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-a
   79- Specialist, Sektori i Çertifikimit, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve - Kategoria e Pagës IV-b
   80- Specialist, Sektori i Çertifikimit, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve - Kategoria e Pagës IV-b
   81- Specialist (për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
   82- Specialist (Për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   83- Specialist (Për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   84- Specialist, Sektori i Prodhim-Përpunimit dhe Licencimit të Duhanit, Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve - Kategoria e Pagës IV-b
   85- Specialist (pa grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Bazës Eksperimentale Prodhuese, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   86- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Ishëm - Erzen (Tiranë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   87- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë (Vlorë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   88- Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
   89- Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   90- Specialist (për Statistikën), Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Shkodër, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   91- Specialist (për Statistikën), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   92- Specialist, Sektori i Financës, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   93- Specialist, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   94- Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve të Zhvillimit Turistik, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Turizmit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   95- Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   96- Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
   97- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   98- Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fremës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   99- Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Koncesioneve Prokurimeve dhe Partneriteteve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a
   100- Specialist, Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
   101- Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Eliminimit të Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   102- Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Eliminimit të Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   103- Specialist, Sektori i Financës, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës IV-b
   104- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-a
   105- Inspektor i Dytë, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Fier - Kategoria e Pagës IV-a
   106- Specialist, Zya e Financës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   107- Inspektor i Dytë, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   108- Specialist, Zyra e Financës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Berat - Kategoria e Pagës IV-b
   109- Specialist (Financë/Buxhet/Arkiv /Protokoll), Zyra Vendore e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, Lushnje, Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor - Kategoria e Pagës IV-b
   110- Specialist (finance), Sektori i Pranueshmërisë, Drejtoria Rajonale Berat, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   111- Specialist (finance), Sektori i Pranueshmërisë, Drejtoria Rajonale Elbasan, Shërbimi Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-b
   112- Specialist , Sektori i Mbikëqyrjes së Shërbimit Spitalor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (Drejtoria Rajonale Elbasan)
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   113- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Turizmit 3S (Sea, Sand, Sun), Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës III-b
   114- Specialist, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
   115- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
   116- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës III-b
   117- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës III-b
   118- Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria e Pagës III-b
   119- Specialist, Sektori i Investimeve dhe Aftercare, Drejtoria e Investimeve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës III-b
   120- Specialist, Sektori Marketing dhe Kërkim Analize, Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analize, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   121- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
   122- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
   123- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   124- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Lezhë - Kategoria e Pagës IV-b
   125- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
   126- Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
   127- Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
   128- Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Durrës - Kategoria e Pagës IV-a
   129- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-a
   130- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Sarandë - Kategoria e Pagës IV-a
   131- Inspektor i Dytë, Zyra e Marrëveshjeve, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Fier - Kategoria e Pagës IV-a
   132- Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Fier - Kategoria e Pagës IV-a
   133- Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   134- Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   135- Specialist, Zyra e Regjistrimit, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   136- Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   137- Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   138- Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Kukës - Kategoria e Pagës IV-a
   139- Inspektor i Dytë, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-a
   140- Specialist, Zyra e Regjistrimit, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   141- Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   142- Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Zbatimit të Projekteve, Drejtoria për Menaxhimin e Projekteve IPA, Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - Kategoria e Pagës III-b
   143- Specialist, Sektori i Vlerësimit dhe Kontraktimit, Drejtoria për Menaxhimin e Projekteve IPA, Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - Kategoria e Pagës III-b
   144- Inspektor i Parë, Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   145- Specialist Inxhinier, Pallati i Kongreseve, Drejtoria e Eventeve Qeveritare Publike dhe Jopublike, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   146- Inspektor, Sektori i Licensimit dhe Mbikëqyrjes së Personelit të Lundrimit Ajror, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, Autoriteti i Aviacionit Civil
   147- Specialist, Sektori i Investimeve, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Shkenca Mjedisi; Shkenca Natyrore
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   148- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
   149- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Vlorë (Sarandë) - Kategoria e Pagës IV-b
   150- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   151- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
   152- Inspektor, Sektori i Inspektimit, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
   153- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
   154- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
   155- Inspektor, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Korçë - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Shkenca Natyrore
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   156- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   157- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   158- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   159- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë (Vlorë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   160- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Vjosë (Vlorë), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   161- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,4, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   162- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,1, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   163- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,2, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   164- Specialist (Metrolog i Autorizuar), Sektori i Shërbimeve Nr,2, Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
   165- Specialist, Sektori i Patentave dhe Modeleve të Përdorimit, Drejtoria e Ekzaminimit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a
   166- Specialist, Sektori i Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Drin-Bunë (Shkodër), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   167- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b


Lloji i diplomës: Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   168- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   169- Specialist, Sektori i Regjistrimit të Biznesit, Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   170- Specialist, Sektori i Lejeve/Licencave/Autorizimeve, Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   171- Specialist (për Burimet Njerëzore), Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
   172- Specialist, Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
   173- Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
   174- Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
   175- Specialist për Trajnimin e Punonjësve të Policisë, Sektori i Trajnimeve, Drejtoria e Çështjeve Shëndetësore, Shoqërore, Ligjore dhe Trajnimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
   176- Specialist për Trajnimin e Punonjësve Civil, Sektori i Trajnimeve, Drejtoria e Çështjeve Shëndetësore, Shoqërore, Ligjore dhe Trajnimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
   177- Specialist (Jurist), Sektori Ligjor dhe i Kartotekës, Drejtoria e Çështjeve Shëndetësore, Shoqërore, Ligjore dhe Trajnimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
   178- Specialist, Sektori i Lejeve dhe Monitorim - Kontrollit, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman (Fier), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës IV-b
   179- Specialist, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale, Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
   180- Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a
   181- Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës IV-a
   182- Specialist, Sektori i Çështjeve Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   183- Specialist, Sektori Juridik , Drejtoria e Financave dhe Shërbimeve Mbështetëse, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (Drejtoria Qendrore)
   184- Jurist, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës IV-a
   185- Specialist, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   186- Specialist, Sektori Rregullator, Ligjor, i Marrëveshjeve dhe Bashkëpunimit Ndërkufitar, Drejtoria e Menaxhimit Strategjik, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
   187- Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
   188- Specialist, Sektori One Stop Shop, Drejtoria e Investimeve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca Politike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   189- Specialist, Sektori i Ceremonialit, Drejtoria e Politikave NATO dhe BE, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   190- Specialist, Drejtoria e Analizës dhe Regjistrave, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   191- Specialist, Drejtoria e Analizës dhe Regjistrave, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   192- Specialist, Drejtoria e Analizës dhe Regjistrave, Qendra Kombëtare e Biznesit - Kategoria e Pagës IV-a
   193- Specialist, Drejtoria e Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
   194- Specialist, Sektori i Zhvillimit të Kurrikulës, Drejtoria e Kurrikulës dhe Kualifikimit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar - Kategoria e Pagës IV-a
   195- Specialist për riparimin e sistemeve elektronike të anijeve, Kompania e Mbështetjes Pasha Liman, Flotilja Detare, Reparti Ushtarak nr 2004, Forca Detare, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-c
   196- Specialist për IT, Sektori i Mirëmbajtjes Niveli I dhe II, Qendra e Vëzhgimit Detar, Reparti Ushtarak nr 2006, Forca Detare, Durrës - Kategoria e Pagës IV-c
   197- Specialist riparimi për sistemet njëkanalëshe, Skuadra e Riparimit niveli I dhe II (Laboratori), Moduli i Mbështetjes, Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   198- Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Drejtoria e Marrëdhënieve E-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit - Kategoria e Pagës III-b
   199- Specialist, Sektori i IT në Inspektoriatin Qendror, Drejtoria e Marrëdhënieve E-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   200- Specialist, Sektori i Regjistrit të Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve, Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi; Arkitekturë; Planifikim Urban
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   201- Specialist, Sektori i Projekteve GIS dhe IT, Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit Territorial të Zonave Bregdetare, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi; Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   202- Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Lezhë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
   203- Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Durrës, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
   204- Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Durrës, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a


Lloji i diplomës: Shkenca Politike
  Niveli minimal i diplomës: Master Profesional
   205- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit Rinor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës III-b
   206- Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Arsimit të Lartë, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës III-b


Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore
  Niveli minimal i diplomës: Bachelor
   207- Specialist (Arkivist), Sektori i Sallës së Studimit dhe Bibliotekës, Drejtoria e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b
   208- Specialist (Arkivist), Sektori i ASHV Shkodër, Lezhë, Dibër dhe Kukës, Drejtoria e Arkivave Shtetërore Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b
   209- Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   210- Specialist (Burime Njerëzore/Arkivist/Magazinier), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
   211- Specialist, Zyra e Administratës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Dibër - Kategoria e Pagës IV-c
   212- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Mat, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-c
   213- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Përmet, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-c
   214- Specialist, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Kukës, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-b
   215- Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Kavajë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit - Kategoria e Pagës IV-c


Lloji i diplomës: Zootekni
  Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor
   216- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Punës Racore, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
   217- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Tekonologjive të Mbarështimit, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
   218- Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Teknologjive të Mbarështimit, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-a
   219- Specialist (zbatues), Sektori i Punës Racore, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b

   22/9/2019

   Afati për dorëzimin e dokumentave:   1 KUSHTET DHE KRITERET PËR APLIKIM DHE DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOHET

   1.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

   1. Studentët e ekselencës duhet të jenë diplomuar duke filluar nga viti 2017 e në vijim, në:
   a. Institucionet e arsimit të lartë jashtë Shqipërisë. Diplomat e tyre duhet të jenë të njohura dhe njësuara sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;
   b. Institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Republikën e Shqipërisë;
   c. Institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Republikën e Shqipërisë.

   2. Studentët e ekselencës nuk duhet të kenë përfituar më parë (t’u jetë lidhur një kontratë e përkohshme pune) nga skema e punësimit sipas procedurave të zhvilluara për studentët e ekselencës gjatë vitit 2019.

   1.2 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

   Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:
   a. Të kenë përfunduar studimet universitare në ciklin e parë ose të dytë të arsimit të lartë me mesatare të ponderuar 9.00 – 10.00 ose ekuivalent me të;
   b. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave dhe të kenë nivelin e diplomës që i përket llojit dhe nivelit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje.
   1.3 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

   Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
   a. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
   http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
   b. Fotokopje të diplomës me të cilën ata dëshirojnë të aplikojnë. Në rastin e diplomave të përfituara jashtë vendit, duhet të dorëzohet edhe dokumenti i njohjes së diplomës sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;

   Kujdes: Kandidatët duhet të dorëzojnë si pjesë të dokumentacionit vetëm një diplomë, për të cilën ata mendojnë se favorizohen në përputhje me grupet e pozicioneve të shpallura dhe me metodologjinë sipas këtij vendimi. Në rast se dorëzojnë më shumë se një të tillë, Departamenti i Administratës Publike do të gjykojë vetëm për njërën prej tyre, atë që i favorizon ata në grumbullimin e pikëve sipas metodologjisë.

   c. Listën/listat e notave, në të cilën përfshihet edhe mesatarja e ponderuar
   Në rastet kur sistemi i vlerësimit apo llogaritjes së mesatares së kandidatit është i ndryshëm, llogaritja e mesatares së ponderuar do të bëhet rast pas rasti nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bazuar në kërkesën e DAP-it ;
   d. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
   e. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
   f. Dokumentacionin që vërteton angazhimet e tyre në aktivitetet ekstrakurrikulare, vullnetarizmi dhe skema mobiliteti.
   Bazuar në pikën 5, të lidhjes nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019: (i) Aktivitete ekstrakurrikulare konsiderohen angazhimet në projekete të ndryshme, pjesëmarrje në konkurime apo olimpiada të ndryshme, pjesëmarrje në grupe pune konferencash apo punime konferencash; (ii) Aktivitete vullnetarizimi konsiderohen angazhimet në ofrimin e shërbimeve për të përmirësuar jetën e komunitetit për të cilat nuk përfitohet shpërblim monetar; (iii) Pjesëmarrje në skema mobiliteti konsiderohen zhvillimi i një periudhe studimi (semestër/vit akademik) në një institucion të arsimit të lartë jashtë vendit ku kryhen studimet (psh ERASMUS, etj).

   Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të kandidatit dhe duke ndjekur në vijimësi udhëzimet online në linkun më poshtë:"
   http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx   2 DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

   2.1 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT

   Në datën 11/10/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.al” listën e kandidatëve të kualifikuar, duke i renditur ata sipas pikëve që kanë grumbulluar bazuar në metodologjinë e vlerësimit të përcaktuar në lidhjen nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019.

   Lista e kandidatëve të kualifikuar për secilin nga kandidatët do të përmbajë:
   1. pikët e grumbulluara;
   2. grupet e pozicioneve në të cilat ata kanë të drejtë të përzgjedhin pozicionin e punës, sipas kriterit të nivelit dhe llojit të diplomës që kërkon pozicioni i punës.


   Kandidatët, të cilët kanë diplomë të niveleve më të larta se ai që kërkon pozicioni i punës, renditen në të gjitha grupet e pozicioneve të fushës përkatëse të studimit, pavarësisht nivelit të diplomës të kërkuar për grupin përkatës.

   2.2 MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT  

   Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare të internetit të Departamentit të Administratës Publike në platformën “punetembare.al” dhe me email, e konkretisht:
   1. Në të njëjtën shpallje (si më sipër) për secilin nga kandidatët e kualifikuar do të përcaktohet edhe data, ora dhe vendi, i paraqitjes së kandidatëve për përzgjedhjen e pozicioneve të punës.
   2. Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen edhe individualisht me email në adresat e tyre elektronike.
   3. Kandidatët e skualifikuar (nëse ka të tillë), do të njoftohen individualisht me email, duke specifikuar edhe arsyen e skualifikimit.

   Kujdes: Kandidatët e ftuar për të përzgjedhur pozicionet e punës, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të paraqiten sipas njoftimit në shpalljen publike, duhet të njoftojnë Departamentin e Administratës Publike për pamundësinë e pjesëmarrjes të paktën deri në orarin e përcaktuar prej tij për paraqitjen e kandidatëve.
   Shkaqe të arsyeshme konsiderohen:
   a. rastet e sëmundjes së kandidatit, vërtetuar me dokument mjekësor;
   b. vdekja e prindërve, bashkëshortit/es, fëmijës, vëllezërve, motrave;
   c. forcat madhore.


   Në këtë rast, vazhdon procedura e përzgjedhjes me kandidatët e tjerë. Kandidati i cili nuk ka mundur të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes paraqitet pranë DAP-it në një datë tjetër të mundshme për të përzgjedhur nga pozicionet të cilat kanë mbetur pa u plotësuar (nëse ka ende të tillë).

   2.3 REZULTATET PËR FAZËN E PËRZGJEDHJES

   Në përfundim të fazës së përzgjedhjes, Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.gov.al”, listat e kandidatëve që kanë përzgjedhur pozicionet e punës dhe pozicionet përkatëse.

   3 MËNYRA E PËRZGJEDHJES SE KANDIDATËVE

   Departamenti i Administratës Publike, në datat e përcaktuara në shpalljen për “Rezultatet e verifikimit”, organizon takimet me kandidatët dhe vë në dispozicion të tyre për përzgjedhje, pozicionet përkatëse të punës.

   Kandidatët e kualifikuar kanë të drejtën e përzgjedhjes midis pozicioneve për grupet për të cilat janë kualifikuar, sipas renditjes së tyre, duke filluar nga ai me më shumë pikë.

   Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, e drejta e përzgjedhjes përcaktohet si vijon:
   a. në rast se njëri prej kandidatëve i përket kategorisë së personave me aftësi ndryshe, atëherë ka të drejtë të përzgjedhë ai i pari në raport me kandidatët e tjerë;
   b. në rast se nuk mund të aplikohet alternativa e mësipërme, atëherë e drejta e përzgjedhjes përcaktohet me short në prani të tyre.

Duhet te identifikoheni për të aplikuar