Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të pikës 3, të kreut II dhe të pikës 2, të kreut III, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin me kontratë të përkohshme 1 vjeçare të studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm në institucionet e administratës shtetërore, konkretisht për grupet e pozicioneve si vijon:

Lloji i diplomës: Akuakulturë; Menaxhim Peshkimi; Zootekni

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor (Peshkimi për Pogradecin), Sektori i Inspektimit dhe Kontrollit të Peshkimit, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Akuakulturë; Teknologji Ushqimore; Veterinari

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist i Pritjes së Mostrave, Sektori i Menaxhimit të Cilësisë dhe Vlerësimit të Riskut, Departamenti i Menaxhimit të Cilësisë dhe Shërbimeve, Insituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Arkitekturë

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Trashëgimisë Kulturore Materiale, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Kulturës, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Arkitekturë; Planifikim dhe Menaxhim Urban

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Projekteve GIS dhe IT, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Arkitekturë; Trashëgimi Kulturore dhe Ambientale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Projekteve GIS dhe IT, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Arsim i Lartë

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, , Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Lezhë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Arsim i Lartë Ushtarak/Policor; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, Administrata e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, Administrata e Prefektit të Qarkut Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria Operacionale e Drejtim-Komandimit të Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Artet e Bukura

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Kulturës, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit Kulturor, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Biologji; Biologji-Kimi; Bioteknologji

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Menaxhimit të Resurseve dhe Shtimit të Materialit Mbjellës Bimor, Drejtoria e Teknologjive të Pemëtarisë, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Biologji; Biologji-Kimi; Bioteknologji; Kimi; Teknologji Ushqimore; Zootekni

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Kukës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Tiranë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjeodezi; Gjeoinformatikë

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin, Drejtoria e GIS-it dhe Gjeoportalit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjeodezi; Gjeoinformatikë; Planifikim Urban

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i GIS-it Kombëtar, Drejtoria e GIS-it dhe Gjeoportalit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjeodezi; Topogjeodezi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Kornizës Referuese Gjeodezike, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Remote Sensing, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Gjeoinformatikë

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në Miniera dhe Industri, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Gjeoinformatikë; Shkenca Kompjuterike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Dixhitalizimit, Drejtoria e Gjeoinformatizimit, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Gjeologji; Gjeologji-Miniera

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Dinamikës Detare, Drejtoria e Gjeologjisë Detare, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Dinamikës Detare, Drejtoria e Gjeologjisë Detare, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, Drejtoria e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Gjeologjisë Inxhinierike, Drejtoria e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Gjeomjedisit, Drejtoria e Gjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Hartografimit, Drejtoria e Gjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Hartografimit, Drejtoria e Gjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Rrjetit Lumor, Drejtoria e Hidrogjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Programimit dhe Publikimeve, Drejtoria e Programim-Zhvillimit, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Ujrave Nëntokësore, Drejtoria e Hidrogjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Vendburimeve Jometalore, Drejtoria e Burimeve Minerale, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Gjuhe e Huaj; Marrëdhënie Ndërkombëtare; Shkenca Politike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve dhe Koordinimit Institucional, Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjuhë e Huaja - Anglisht

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist për Komunikimet Shkencore dhe Marrëdhëniet me Jashtë dhe me Publikun, Akademia e Shkencave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Gjuhë Letërsi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist (Redaktor Gjuhësor), Sektori i Dokumentacionit, Njësia e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (Redaktor), Sektori i Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (Redaktor), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëese, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Histori-Filologji

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Arkivist), Sektori i Dokumentacionit pas vitit 1944, Drejtoria e Arkivit Qendror Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Infermieri

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i i Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit dhe Laboratorit, Insituti i Mjekësisë Ligjore - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Kontrollit të Sigurisë, i Mbrojtjes së Shëndetit dhe Mbikqyrjes së Minierave të Mbyllura, Drejtoria e Inspektimit, Autoriteti Kombëtar Për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike; Inxhinieri Elektronike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Produkteve Elektrike, Drejtoria e Mbikqyrjes së Produkteve, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Hidroteknike; Inxhinieri mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Projekteve të Brendshme dhe Koordinimit të Projekteve me Donatorët (PIU), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Masës dhe Densitetit, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Teknik, Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Drejtoria Teknike, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Inxhinieri Navale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (për sigurinë detare), Sektori (Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare ne Anije dhe Porte, Drejtoria (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit, Drejtoria e Përgjithshme Detare - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Projekteve dhe Pajisjeve Ushtarake, Drejtoria e Modernizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Regjistrit të Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve, Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria e Strehimit, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Kimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Analizave të Mineraleve, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Analizave të Ujrave, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Marrëdhënie Ndërkombëtare; Shkenca Juridike; Shkenca Politike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Marrëdhënie me Jashtë), Sektori Juridik dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtoria e Financës dhe Juridike, Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, , Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Ceremonialit, Drejtoria e Politikave NATO dhe BE, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Mjekësi të Përgjithshme

Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor

 • Specialist (Mjek), Sektori i Çështjeve Shëndetësore, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Komisionimit të PAK, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Mjekësi Veterinare; Veterinari

Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Kukës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Lezhë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Tiranë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Dibër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Shkodër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Epidemiologjisë, Identifikimit dhe Regjistrimit, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve Laboratorike, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve Laboratorike, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve Laboratorike, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Vlorë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Dibër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b (3 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Fier, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Gjirokastër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Kukës, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Lezhë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Shkodër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (4 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Tiranë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Vlorë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (4 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Veterinarisë dhe Mirëqenies së Kafshëve, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Psikologji; Punë Sociale; Sociologji; Juridik

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Drejtoria e Mbikqyrjes Elektronike, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Lushnjë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Përmet, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Pogradec, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tropojë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i të Miturve, Shërbimeve Komunitare, Lirimit me Kusht dhe Statistikave, Drejtoria e Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Berat), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Dibër), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Durrës), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Fier), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Korçë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, , Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Korçë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Kukës), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Hartografisë/Përdorimit të Tokës, Drejtoria e Shërbimit të Tokës dhe Ujërave, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Prodhimit të Farës dhe Laboratori, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Teknologjive, Qendra e Transferimit të Teknolgjive Bujqësore Lushnje - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Zbatues), Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Zbatues), Sektori i Prodhimit të Farërave, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Durrës, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b (3 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Korçë, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Tiranë, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike; Kimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Laboratori, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike; Shkenca Pyjore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Dibër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Kukës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Lezhë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Shkodër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Tiranë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Gjirokastër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Shkodër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, , Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Edukimi; Shkenca Politike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Doganier, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (5 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (10 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Vlerësimit në Qendër, Drejtoria e Vlerësimit në Qendër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (7 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Kontrolleve Doganore, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (7 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Bllatë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Kapshticë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Sarandë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria e Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Finance), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Delvinë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Dega e Thesarit Has, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Kuçovë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Lushnjë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Mirditë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Peqin, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Pogradec, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Pukë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Tropojë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Metodologjisë dhe Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Regjistrimit të Bazës së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Koordinimit, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Tiranë, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve me Bankat, Dega e Thesarit Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Eleminimit të Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Planifikimit të Transportit, Instituti i Transportit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Programeve Kombëtare, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shpenzimeve Nacionale, Dega e Thesarit Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Sigurimit Industrial, Drejtoria e Vettingut dhe Sigurimit Industrial, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i të Ardhurave, Dega e Thesarit Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Vlerësimit, Drejtoria e Organizimit dhe Vlerësimit, Agjencia e Trajtimit të Konçesioneve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Zhvillimit të Investimeve, Drejtoria e Investimeve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori SME, Drejtoria SME dhe Eksporte, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Financier, Sektori i Administratës dhe Shërbimit, Dega Doganore Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Financier, Zyra e Administratës, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektori i Analizës së Riskut, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, , Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektori i Analizës së Riskut, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b (4 pozicione)
 • Inspektor i Parë, Sektori i Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Ekzekutimit të Pagesave Kombëtare, Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (FInancë dhe Burime Njerëzore), Sektori i Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Drejtoria e Strehimit, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Analizave dhe Statistikave, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Analizës Buxhetore, Drejtoria e Analizës dhe Programimit Buxhetor, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Apelimit të Akteve, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Buxhetit dhe Financës, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Dokumentacionit, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Administrimit të Brendshëm, Njësia e Buxhetit dhe Administrimit, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Financës, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Huamarrjes në Tregjet Ndërkombëtare, Drejtoria e Huamarrjes, Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Kontabilitetit për Sektorin Publik dhe Privat, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Kontrollit Financiar, Drejtoria e Fondit Kombëtar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve për Zhvillimin Ekonomik, Drejtoria e Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve në Fushën e Zhvillimit Ekonomik dhe Arsimit Profesional, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Pagesave, Garancive dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës, Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave Spektrale dhe Zhvillimit Broadband, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Procedurave Koncesionare, Drejtoria e Koncesioneve, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Qeverisjes së Mirë dhe Jetësimit të Prioriteteve, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Statistikave dhe Publikimeve, Drejtoria e Analizave Makroekonomike dhe Statistikave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Tatimeve Direkte, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Tatimeve Indirekte, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Tregut të Brendshëm, Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Ekzakte

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Menaxhimit dhe Koordinimit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin e Lartë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Partneritetit Publik Privat në Fushën e Energjisë, Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës, Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve IPA, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit për Burimet e Rinovueshme dhe Efiçencën Energjitike, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, , Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit për Burimet e Rinovueshme dhe Efiçencën Energjitike, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Transporteve dhe Infrastrukturës, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aseteve, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Vlerësimit të Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor i Dytë, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Degët e Shoqërive Publike në Rrethe, Drejtoria e Privatizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Drejtoria e Programeve, Drejtor i Përgjithshëm, Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Qendra e Pagesave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Qendra e Thirrjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (4 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimi Tatimpagues, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Koordinimit të Projekteve, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Përafrimit të Legjislacionit dhe Ndihmës së Huaj, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Pikës së Referimit në OBT dhe Shitjes së Standarteve, Drejtoria e Cështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Qerasë dhe Zonave me Prioritet Zhvillimin e Turizmit, Agjencia Kombëtare e Turizmit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Regjistrimit, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Teknik, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra e Regjistrimit, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, , Drejtoria e Antikorrupsionit dhe Standarteve Profesionale, , , Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori (Zyra) i Menaxhimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Lehtësive Doganore, Transitit dhe Informimit të Operatorëve, Drejtoria e Procedurave Doganore, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Mbikëqyrjes, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Prokurimeve Ushtarake dhe të Klasifikuara, Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Njësia e Programeve të Zhvillimit dhe Bashkëpunimit, Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Vendore, Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe Prefekturave, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Kompjuterike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria e AFMIS, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (4 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Çështjeve Sociale dhe Koordinimit të Projekteve, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Sociale dhe Koordinimit të Projekteve, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekzakte

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Çertifikimit, Master Planeve, Mjedisit dhe Cilësisë së Shërbimit, Drejtoria e Aeroporteve, Autoriteti i Aviacionit Civil (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Menaxhimit të Transferimit të Materialeve të Tepërta, Drejtoria e Mirëadministrimit të Pronave dhe Aseteve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekzakte; Shkenca Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Burimeve Ujore, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Fizike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Drejtoria Teknike, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Fizike; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Metrologjik, Drejtoria e Mbikqyrjes së Produkteve, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Shkenca Gjeologjike; Shkenca Agronomike; Shkenca Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist (Inspektor QNOD), Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Durrës, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Gjeologjike; Shkenca Agronomike; Shkenca Mjedisi; Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Durrës, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Elbasan, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (3 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Kukës, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Lezhë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Shkodër, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (6 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Vlorë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori Tiranë, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Menaxhimit të Projekteve të Eficiencës së Energjisë, Agjencia për Efiçencën e Energjisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Planifikimit të Transportit, Instituti i Transportit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Metrologjik, Drejtoria e Mbikqyrjes së Produkteve, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit dhe Ruajtjes së Cilësisë, Drejtori Ekzekutiv, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit të Sigurisë, i Mbrojtjes së Shëndetit dhe Mbikqyrjes së Minierave të Mbyllura, Drejtoria e Inspektimit, Autoriteti Kombëtar Për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Mbikëqyrjes Teknike, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i Investimeve, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive në Fushën e Energjisë dhe Industrisë, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shpronësimeve, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Jurist), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Berat, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Menaxhimin e Akteve të Ekspertimit), Sektori i i Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit dhe Laboratorit, Insituti i Mjekësisë Ligjore - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, , Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Drejtoria e Legjislacionit dhe Monitorimit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Jo-Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Gjendjes Gjyqësore, Drejtoria e Analizës, Statistikave, Gjendjes Gjyqësore dhe TI, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ligjshmërisë dhe Statusit, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Ligjshmërisë dhe Statusit, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Mbikqyrjes së Veprimtarisë së Administratorëve të Falimentit, Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Lezhë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Vlorë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Lezhë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor i Parë, Sektori i Monitorimit të Marrëveshjeve, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Strukturave Akomoduese, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Të Drejtës së Autorit, Drejtoria e Pronësisë Industriale dhe Intelektuale, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (jurist), Sektori Juridik dhe i Prokurimeve, Agjencia Kombëtare e Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist), Sektori Ligjor dhe i Kartotekës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Drejtoria e Metodologjisë dhe Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Drejtoria e Strehimit, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe ShërbimeveMinistria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Arsimit Profesional, Drejtoria e Politikave të Punësimit dhe Aftësimit Profesional, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Hartimit të Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Inspektimit, Drejtoria e Politikave të Rritjes Profesionale, Integritetit dhe Inspektimit, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve për Çështjet e Drejtësisë në Fushën Penale, Drejtoria Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Mirëadministrimit të Pronës, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Institucioneve të Tjera të Varësisë, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ndihmës Juridike, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Përfaqësimit Ligjor, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve IPA dhe Donatorëve, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Qerave dhe Monitorimit të Kontratave, Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, Drejtoria e Hartimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve, Agjencia Kombëtare Bërthamore - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Vlerësimit të Akteve Nënligjore dhe Marrëveshjeve, Drejtoria e Vlerësimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori Juridik dhe Ankesave Administrative, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Juridik, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Juridik, Drejtoria Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori për Drejtësinë Penale për të Miturit, Drejtoria Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Zyra e Administratës, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Zyra Juridike, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca Ekonomike; Shkenca Natyrore; Shkenca Politeknike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Doganier, Sektori Doganor Porto Romano, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Sektori Doganor Ballsh, Dega Doganore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Sektori Doganor Porto Romano, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Kontrollit Aposterior Operativ, Drejtoria e Kontrolleve të Paszhdoganimit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (8 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Operacioneve Doganore, Dega Doganore Rinas, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra Doganore Grabon, Sektori i Operacioneve Doganore, Dega Doganore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra Doganore Himarë, Dega Doganore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra Doganore RBH, Dega Doganore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (9 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Kontrollit, Sektori i Kontrollit të Sigurisë, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Bllatë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Qafë Thanë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Sarandë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Tre Urat Përmet, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Aplikacioneve, Drejtoria Teknike e Akcizës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Dega Doganore Sarandë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Produkteve të Tjera, Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i të Dhënave të Disponueshme, Drejtoria e Politikave të Vlerësimit Doganor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Zyra e Administratës, Dega Doganore Kapshticë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Drejtoria e Zhvillimit, Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve Multilaterale, Drejtoria e Programeve Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Programeve Kombëtare, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Teknologjisë dhe Inovacionit, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist (TI), Sektori i Mbështetjes së Veprimtarisë Administrative të Komitetit, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (TI), Sektori Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme Detare - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist IT, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Insituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Administrimit të RKGJC, Drejtoria e Sistemeve Informatike, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave Spektrale dhe Zhvillimit Broadband, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve të Mbrojtjes Kibernetike CBRN, C4I, Drejtoria e Projekteve të Automatizimit dhe Inovacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve të Zhvillimit dhe Modernizimit, Drejtoria e Programeve të Reformës në Administratën Publike, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Komunikimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Publikun), Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Komunikimit me Median dhe Publikun, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Komunikimi; Shkenca Politike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Drejtoria e Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit, Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi; Shkenca Natyrore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Zhvillimit Detar dhe Bregdetar, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisore; Planifikim Urban

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Durrës, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Lezhë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Vlorë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Politike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit Rinor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Arkiv/Protokoll), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Burime Njerëzore / Arkivist / Magazinier), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Burime Njerëzore / Arkivist / Magazinier), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Personeli/Protokollist/Arkivist), Qendra e Furnizimit Materialo Teknik, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkivës, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i promocionit, Agjencia Kombëtare e Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra e Administratës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-c

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i i Mbikëqyrjes së Personelit, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i Azilit, Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, Drejtoria Juridike, Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, , Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Trainimit dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Fondruajtjes dhe Shfrytëzimit të Materialeve, Drejtoria e Arkivit të Sistemit, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projektit Antikorrupsion, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Sekretarisë dhe Menaxhimit të Dokumentave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Zhvillimit, Arsimimit dhe Kualifikimit të Personelit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme Detare - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Jurist/Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist/Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist/Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Psikolog), Seksioni i Burimeve Njerëzore, Reparti i Ndërhyrjes së Shpejtë, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtorisë Vendore e Policisë Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Shkenca Sociale), Komiteti Shqiptar i Birësimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist jurist/Psikolog, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Zootekni

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Punës Racore, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Tekonologjive të Mbarështrimit, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b

 • 20/09/2019

  Afati për dorëzimin e dokumentave:  1 KUSHTET DHE KRITERET PËR APLIKIM DHE DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOHET

  1.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

  1. Studentët e ekselencës duhet të jenë diplomuar duke filluar nga viti 2015 e në vijim, në:
  a. Institucionet e arsimit të lartë jashtë Shqipërisë. Diplomat e tyre duhet të jenë të njohura dhe njësuara sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;
  b. Institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Republikën e Shqipërisë;
  c. Institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Republikën e Shqipërisë.

  2. Studentët e ekselencës nuk duhet të kenë përfituar më parë (t’u jetë lidhur një kontratë e përkohshme pune) nga skema e punësimit sipas procedurave të VKM nr. 766/2018, ose VKM nr. 812/2018.

  1.2 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

  Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:
  a. Të kenë përfunduar studimet universitare në ciklin e parë ose të dytë të arsimit të lartë me mesatare të ponderuar 9.00 – 10.00 ose ekuivalent me të;
  b. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave dhe të kenë nivelin e diplomës që i përket llojit dhe nivelit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje.
  1.3 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

  Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
  a. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
  http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
  b. Fotokopje të diplomës/diplomave. Në rastin e diplomave të përfituara jashtë vendit, duhet të dorëzohet edhe dokumenti i njohjes së diplomës nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;

  Kujdes: Kandidatët duhet të dorëzojnë si pjesë të dokumentacionit vetëm një diplomë, për të cilën ata mendojnë se favorizohen në përputhje me grupet e pozicioneve të shpallura dhe me metodologjinë sipas këtij vendimi. Në rast se dorëzojnë më shumë se një të tillë, Departamenti i Administratës Publike do të gjykojë vetëm për njërën prej tyre, atë që i favorizon ata në grumbullimin e pikëve sipas metodologjisë.

  c. Listën/listat e notave, në të cilën përfshihet edhe mesatarja e ponderuar
  Në rastet kur sistemi i vlerësimit apo llogaritjes së mesatares së kandidatit është i ndryshëm, llogaritja e mesatares së ponderuar do të bëhet rast pas rasti nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bazuar në kërkesën e DAP-it ;
  d. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  e. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.
  Bazuar në pikën 5, të lidhjes nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019: (i) Aktivitete ekstrakurrikulare konsiderohen angazhimet në projekete të ndryshme, pjesëmarrje në konkurime apo olimpiada të ndryshme, pjesëmarrje në grupe pune konferencash apo punime konferencash; (ii) Aktivitete vullnetarizimi konsiderohen angazhimet në ofrimin e shërbimeve për të përmirësuar jetën e komunitetit për të cilat nuk përfitohet shpërblim monetar; (iii) Pjesëmarrje në skema mobiliteti konsiderohen zhvillimi i një periudhe studimi (semestër/vit akademik) në një institucion të arsimit të lartë jashtë vendit ku kryhen studimet (psh ERASMUS, etj).

  Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të kandidatit dhe duke ndjekur në vijimësi udhëzimet online në linkun më poshtë:"
  http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx  2 DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

  2.1 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT

  Në datën 25/2/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.al” listën e kandidatëve të kualifikuar, duke i renditur ata sipas pikëve që kanë grumbulluar bazuar në metodologjinë e vlerësimit të përcaktuar në lidhjen nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019.

  Lista e kandidatëve të kualifikuar për secilin nga kandidatët do të përmbajë:
  1. pikët e grumbulluara;
  2. grupet e pozicioneve në të cilat ata kanë të drejtë të përzgjedhin pozicionin e punës, sipas kriterit të nivelit dhe llojit të diplomës që kërkon pozicioni i punës.


  Kandidatët, të cilët kanë diplomë të niveleve më të larta se ai që kërkon pozicioni i punës, renditen në të gjitha grupet e pozicioneve të fushës përkatëse të studimit, pavarësisht nivelit të diplomës të kërkuar për grupin përkatës.

  2.2 MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT  

  Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare të internetit të Departamentit të Administratës Publike në platformën “punetembare.al” dhe me email, e konkretisht:
  1. Në të njëjtën shpallje (si më sipër) për secilin nga grupet e pozicioneve dhe listat e studentëve të kualifikuar do të përcaktohet edhe data, ora dhe vendi, i paraqitjes së kandidatëve për përzgjedhjen e pozicioneve të punës.
  2. Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen edhe individualisht me email në adresat e tyre elektronike.
  3. Kandidatët e skualifikuar (nëse ka të tillë), do të njoftohen individualisht me email, duke specifikuar edhe arsyen e skualifikimit.

  Kujdes: Kandidatët e ftuar për të përzgjedhur pozicionet e punës, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të paraqiten sipas njoftimit në shpalljen publike, duhet të njoftojnë Departamentin e Administratës Publike për pamundësinë e pjesëmarrjes të paktën deri në orarin e përcaktuar prej tij për paraqitjen e kandidatëve.
  Shkaqe të arsyeshme konsiderohen:
  a. rastet e sëmundjes së kandidatit, vërtetuar me dokument mjekësor;
  b. vdekja e prindërve, bashkëshortit/es, fëmijës, vëllezërve, motrave;
  c. forcat madhore.


  Në këtë rast, DAP-i vazhdon procedurën e përzgjedhjes me kandidatët e tjerë. Kandidati i cili nuk ka mundur të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes paraqitet pranë DAP-it në një datë tjetër të mundshme për të përzgjedhur nga pozicionet të cilat kanë mbetur pa u plotësuar (nëse ka ende të tillë).

  2.3 REZULTATET PËR FAZËN E PËRZGJEDHJES

  Në datën 8/3/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.gov.al”, listat e kandidatëve që kanë përzgjedhur pozicionet e punës dhe pozicionet përkatëse.

  3 MËNYRA E PËRZGJEDHJES SE KANDIDATËVE

  Departamenti i Administratës Publike, në datat e përcaktuara në shpalljen për “Rezultatet e verifikimit”, organizon takimet me kandidatët dhe vë në dispozicion të tyre për përzgjedhje pozicionet përkatëse të punës.

  Kandidatët e kualifikuar kanë të drejtën e përzgjedhjes midis pozicioneve për grupet për të cilat janë kualifikuar, sipas renditjes së tyre, duke filluar nga ai me më shumë pikë.

  Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, e drejta e përzgjedhjes përcaktohet si vijon:
  a. në rast se njëri prej kandidatëve i përket kategorisë së personave me aftësi ndryshe, atëherë ka të drejtë të përzgjedhë ai i pari në raport me kandidatët e tjerë;
  b. në rast se nuk mund të aplikohet alternativa e mësipërme, atëherë e drejta e përzgjedhjes përcaktohet me short në prani të tyre.

Duhet te identifikoheni për të aplikuar