Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të pikës 3, të kreut II dhe të pikës 2, të kreut III, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin me kontratë të përkohshme 1 vjeçare të studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm në institucionet e administratës shtetërore, konkretisht për grupet e pozicioneve si vijon:

Lloji i diplomës: Akuakulturë; Menaxhim Peshkimi; Zootekni

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor (Peshkimi për Pogradecin), Sektori i Inspektimit dhe Kontrollit të Peshkimit, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Akuakulturë; Teknologji Ushqimore; Veterinari

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist i Pritjes së Mostrave, Sektori i Menaxhimit të Cilësisë dhe Vlerësimit të Riskut, Departamenti i Menaxhimit të Cilësisë dhe Shërbimeve, Insituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Arkitekturë

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Trashëgimisë Kulturore Materiale, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Kulturës, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Arkitekturë; Planifikim dhe Menaxhim Urban

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Projekteve GIS dhe IT, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Arkitekturë; Trashëgimi Kulturore dhe Ambientale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Projekteve GIS dhe IT, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Arsim i Lartë

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, , Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Durrës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Administrata e Prefektit të Qarkut Lezhë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Arsim i Lartë Ushtarak/Policor; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, Administrata e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, Administrata e Prefektit të Qarkut Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria Operacionale e Drejtim-Komandimit të Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Artet e Bukura

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Kulturës, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit Kulturor, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Biologji; Biologji-Kimi; Bioteknologji

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Menaxhimit të Resurseve dhe Shtimit të Materialit Mbjellës Bimor, Drejtoria e Teknologjive të Pemëtarisë, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Biologji; Biologji-Kimi; Bioteknologji; Kimi; Teknologji Ushqimore; Zootekni

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Kukës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Tiranë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjeodezi; Gjeoinformatikë

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin, Drejtoria e GIS-it dhe Gjeoportalit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjeodezi; Gjeoinformatikë; Planifikim Urban

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i GIS-it Kombëtar, Drejtoria e GIS-it dhe Gjeoportalit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjeodezi; Topogjeodezi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Kornizës Referuese Gjeodezike, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Remote Sensing, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Gjeoinformatikë

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në Miniera dhe Industri, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Gjeoinformatikë; Shkenca Kompjuterike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Dixhitalizimit, Drejtoria e Gjeoinformatizimit, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Gjeologji; Gjeologji-Miniera

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Dinamikës Detare, Drejtoria e Gjeologjisë Detare, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Dinamikës Detare, Drejtoria e Gjeologjisë Detare, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, Drejtoria e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Gjeologjisë Inxhinierike, Drejtoria e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Gjeomjedisit, Drejtoria e Gjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Hartografimit, Drejtoria e Gjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Hartografimit, Drejtoria e Gjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Rrjetit Lumor, Drejtoria e Hidrogjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Programimit dhe Publikimeve, Drejtoria e Programim-Zhvillimit, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Ujrave Nëntokësore, Drejtoria e Hidrogjeologjisë, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Vendburimeve Jometalore, Drejtoria e Burimeve Minerale, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Gjuhe e Huaj; Marrëdhënie Ndërkombëtare; Shkenca Politike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve dhe Koordinimit Institucional, Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Gjuhë e Huaja - Anglisht

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist për Komunikimet Shkencore dhe Marrëdhëniet me Jashtë dhe me Publikun, Akademia e Shkencave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Gjuhë Letërsi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist (Redaktor Gjuhësor), Sektori i Dokumentacionit, Njësia e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (Redaktor), Sektori i Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (Redaktor), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëese, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Histori-Filologji

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Arkivist), Sektori i Dokumentacionit pas vitit 1944, Drejtoria e Arkivit Qendror Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Infermieri

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i i Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit dhe Laboratorit, Insituti i Mjekësisë Ligjore - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Kontrollit të Sigurisë, i Mbrojtjes së Shëndetit dhe Mbikqyrjes së Minierave të Mbyllura, Drejtoria e Inspektimit, Autoriteti Kombëtar Për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike; Inxhinieri Elektronike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Produkteve Elektrike, Drejtoria e Mbikqyrjes së Produkteve, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Hidroteknike; Inxhinieri mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Projekteve të Brendshme dhe Koordinimit të Projekteve me Donatorët (PIU), Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Masës dhe Densitetit, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Teknik, Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Drejtoria Teknike, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Mekanike; Inxhinieri Navale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (për sigurinë detare), Sektori (Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare ne Anije dhe Porte, Drejtoria (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit, Drejtoria e Përgjithshme Detare - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Projekteve dhe Pajisjeve Ushtarake, Drejtoria e Modernizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Regjistrit të Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve, Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria e Strehimit, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Kimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Analizave të Mineraleve, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Analizave të Ujrave, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Marrëdhënie Ndërkombëtare; Shkenca Juridike; Shkenca Politike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Marrëdhënie me Jashtë), Sektori Juridik dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtoria e Financës dhe Juridike, Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, , Ministria e Kulturës - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Ceremonialit, Drejtoria e Politikave NATO dhe BE, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Mjekësi të Përgjithshme

Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor

 • Specialist (Mjek), Sektori i Çështjeve Shëndetësore, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Komisionimit të PAK, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Mjekësi Veterinare; Veterinari

Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Kukës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Lezhë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Tiranë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Dibër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Shkodër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Epidemiologjisë, Identifikimit dhe Regjistrimit, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve Laboratorike, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve Laboratorike, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve Laboratorike, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Vlorë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Dibër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b (3 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Fier, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Gjirokastër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Kukës, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Lezhë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Shkodër, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (4 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Tiranë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimit Veterinar, Vlorë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (4 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Veterinarisë dhe Mirëqenies së Kafshëve, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Psikologji; Punë Sociale; Sociologji; Juridik

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Drejtoria e Mbikqyrjes Elektronike, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Lushnjë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Përmet, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Pogradec, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tropojë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i të Miturve, Shërbimeve Komunitare, Lirimit me Kusht dhe Statistikave, Drejtoria e Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Berat), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Dibër), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Durrës), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Fier), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Korçë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, , Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Korçë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Kukës), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (i Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë), Sektori i Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Hartografisë/Përdorimit të Tokës, Drejtoria e Shërbimit të Tokës dhe Ujërave, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Prodhimit të Farës dhe Laboratori, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Teknologjive, Qendra e Transferimit të Teknolgjive Bujqësore Lushnje - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Mekanizmin dhe Plehërimin), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Zbatues), Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Zbatues), Sektori i Prodhimit të Farërave, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Durrës, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b (3 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Korçë, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Ekstensionit Bujqësor, Tiranë, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Tiranë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike; Kimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Laboratori, Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Agronomike; Shkenca Pyjore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Dibër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Kukës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Lezhë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Shkodër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Tiranë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Durrës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Gjirokastër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Korçë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Shkodër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, , Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Edukimi; Shkenca Politike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Doganier, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (5 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (10 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Vlerësimit në Qendër, Drejtoria e Vlerësimit në Qendër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (7 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Kontrolleve Doganore, Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (7 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Bllatë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Kapshticë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Sarandë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria e Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Zyra e Kontabilitetit të të Ardhurave, Sektori i Analizës dhe IT, Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Finance), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Finance), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Kooperimin dhe Ekonominë e Fermës), Sektori i Specialistëve të Profilizuar, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Delvinë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Dega e Thesarit Has, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Kuçovë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Lushnjë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Mirditë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Peqin, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Pogradec, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Pukë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Tropojë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Dega e Thesarit Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Metodologjisë dhe Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Regjistrimit të Bazës së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Bazës Eksperimentale/Prodhuese, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Elbasan - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Koordinimit, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Tiranë, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve me Bankat, Dega e Thesarit Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Eleminimit të Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Planifikimit të Transportit, Instituti i Transportit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Programeve Kombëtare, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shpenzimeve Nacionale, Dega e Thesarit Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Sigurimit Industrial, Drejtoria e Vettingut dhe Sigurimit Industrial, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i të Ardhurave, Dega e Thesarit Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Vlerësimit, Drejtoria e Organizimit dhe Vlerësimit, Agjencia e Trajtimit të Konçesioneve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Zhvillimit të Investimeve, Drejtoria e Investimeve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori SME, Drejtoria SME dhe Eksporte, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Financier, Sektori i Administratës dhe Shërbimit, Dega Doganore Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Financier, Zyra e Administratës, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektori i Analizës së Riskut, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, , Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektori i Analizës së Riskut, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor i Parë, Sektori i Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b (4 pozicione)
 • Inspektor i Parë, Sektori i Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Ekzekutimit të Pagesave Kombëtare, Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (FInancë dhe Burime Njerëzore), Sektori i Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Drejtoria e Strehimit, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Analizave dhe Statistikave, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Analizës Buxhetore, Drejtoria e Analizës dhe Programimit Buxhetor, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Apelimit të Akteve, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Buxhetit dhe Financës, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Dokumentacionit, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Administrimit të Brendshëm, Njësia e Buxhetit dhe Administrimit, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Financës, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Huamarrjes në Tregjet Ndërkombëtare, Drejtoria e Huamarrjes, Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Kontabilitetit për Sektorin Publik dhe Privat, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Kontrollit Financiar, Drejtoria e Fondit Kombëtar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve për Zhvillimin Ekonomik, Drejtoria e Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve në Fushën e Zhvillimit Ekonomik dhe Arsimit Profesional, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Pagesave, Garancive dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës, Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave Spektrale dhe Zhvillimit Broadband, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Procedurave Koncesionare, Drejtoria e Koncesioneve, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Qeverisjes së Mirë dhe Jetësimit të Prioriteteve, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Statistikave dhe Publikimeve, Drejtoria e Analizave Makroekonomike dhe Statistikave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Tatimeve Direkte, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Tatimeve Indirekte, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Tregut të Brendshëm, Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Ekzakte

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Menaxhimit dhe Koordinimit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin e Lartë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Partneritetit Publik Privat në Fushën e Energjisë, Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës, Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve IPA, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit për Burimet e Rinovueshme dhe Efiçencën Energjitike, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, , Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit për Burimet e Rinovueshme dhe Efiçencën Energjitike, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit të Transporteve dhe Infrastrukturës, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aseteve, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Vlerësimit të Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor i Dytë, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Inspektor i Dytë, Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Degët e Shoqërive Publike në Rrethe, Drejtoria e Privatizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Drejtoria e Programeve, Drejtor i Përgjithshëm, Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Qendra e Pagesave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Qendra e Thirrjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (4 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimi Tatimpagues, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Koordinimit të Projekteve, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Përafrimit të Legjislacionit dhe Ndihmës së Huaj, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Pikës së Referimit në OBT dhe Shitjes së Standarteve, Drejtoria e Cështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Qerasë dhe Zonave me Prioritet Zhvillimin e Turizmit, Agjencia Kombëtare e Turizmit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Regjistrimit, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Teknik, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra e Regjistrimit, Sektori i Shërbimit për Tatimpaguesit, Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, , Drejtoria e Antikorrupsionit dhe Standarteve Profesionale, , , Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori (Zyra) i Menaxhimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Lehtësive Doganore, Transitit dhe Informimit të Operatorëve, Drejtoria e Procedurave Doganore, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Mbikëqyrjes, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Prokurimeve Ushtarake dhe të Klasifikuara, Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Njësia e Programeve të Zhvillimit dhe Bashkëpunimit, Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes, Kryeministria - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Vendore, Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe Prefekturave, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Kompjuterike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Drejtoria e AFMIS, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b (4 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Çështjeve Sociale dhe Koordinimit të Projekteve, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Sociale dhe Koordinimit të Projekteve, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekzakte

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Çertifikimit, Master Planeve, Mjedisit dhe Cilësisë së Shërbimit, Drejtoria e Aeroporteve, Autoriteti i Aviacionit Civil (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Menaxhimit të Transferimit të Materialeve të Tepërta, Drejtoria e Mirëadministrimit të Pronave dhe Aseteve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Ekzakte; Shkenca Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Burimeve Ujore, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Fizike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Drejtoria Teknike, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Fizike; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Metrologjik, Drejtoria e Mbikqyrjes së Produkteve, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Shkenca Gjeologjike; Shkenca Agronomike; Shkenca Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist (Inspektor QNOD), Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Durrës, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Gjeologjike; Shkenca Agronomike; Shkenca Mjedisi; Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Durrës, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Elbasan, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (3 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Kukës, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Lezhë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Shkodër, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (6 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Mjedisor, Dega rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Vlorë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Inspektor, Sektori Tiranë, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Menaxhimit të Projekteve të Eficiencës së Energjisë, Agjencia për Efiçencën e Energjisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Planifikimit të Transportit, Instituti i Transportit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i Inspektimit Metrologjik, Drejtoria e Mbikqyrjes së Produkteve, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit dhe Ruajtjes së Cilësisë, Drejtori Ekzekutiv, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Inspektor, Sektori i Kontrollit të Sigurisë, i Mbrojtjes së Shëndetit dhe Mbikqyrjes së Minierave të Mbyllura, Drejtoria e Inspektimit, Autoriteti Kombëtar Për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Inspektor, Sektori i Mbikëqyrjes Teknike, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i Investimeve, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive në Fushën e Energjisë dhe Industrisë, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shpronësimeve, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Lloji i diplomës: Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Jurist), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Berat, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist), Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Dega Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror te Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (për Menaxhimin e Akteve të Ekspertimit), Sektori i i Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit dhe Laboratorit, Insituti i Mjekësisë Ligjore - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, , Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Drejtoria e Legjislacionit dhe Monitorimit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Jo-Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Gjendjes Gjyqësore, Drejtoria e Analizës, Statistikave, Gjendjes Gjyqësore dhe TI, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ligjshmërisë dhe Statusit, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Ligjshmërisë dhe Statusit, Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Mbikqyrjes së Veprimtarisë së Administratorëve të Falimentit, Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Berat, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Fier, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Lezhë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Qarku Vlorë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Dibër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Fier - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Administrata e Prefektit të Qarkut Lezhë - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor i Parë, Sektori i Monitorimit të Marrëveshjeve, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Strukturave Akomoduese, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës III-b
 • Inspektor, Sektori i Të Drejtës së Autorit, Drejtoria e Pronësisë Industriale dhe Intelektuale, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist (jurist), Sektori Juridik dhe i Prokurimeve, Agjencia Kombëtare e Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist), Sektori Ligjor dhe i Kartotekës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Drejtoria e Metodologjisë dhe Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Drejtoria e Strehimit, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe ShërbimeveMinistria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Arsimit Profesional, Drejtoria e Politikave të Punësimit dhe Aftësimit Profesional, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Hartimit të Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Inspektimit, Drejtoria e Politikave të Rritjes Profesionale, Integritetit dhe Inspektimit, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve për Çështjet e Drejtësisë në Fushën Penale, Drejtoria Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Mirëadministrimit të Pronës, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Monitorimit të Institucioneve të Tjera të Varësisë, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Ndihmës Juridike, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Përfaqësimit Ligjor, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve IPA dhe Donatorëve, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Qerave dhe Monitorimit të Kontratave, Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, Drejtoria e Hartimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve, Agjencia Kombëtare Bërthamore - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Vlerësimit të Akteve Nënligjore dhe Marrëveshjeve, Drejtoria e Vlerësimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori Juridik dhe Ankesave Administrative, Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Juridik, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori Juridik, Drejtoria Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori për Drejtësinë Penale për të Miturit, Drejtoria Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Zyra e Administratës, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Zyra Juridike, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca Ekonomike; Shkenca Natyrore; Shkenca Politeknike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Doganier, Sektori Doganor Porto Romano, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Sektori Doganor Ballsh, Dega Doganore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Sektori Doganor Porto Romano, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Kontrollit Aposterior Operativ, Drejtoria e Kontrolleve të Paszhdoganimit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (8 pozicione)
 • Doganier, Sektori i Operacioneve Doganore, Dega Doganore Rinas, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra Doganore Grabon, Sektori i Operacioneve Doganore, Dega Doganore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra Doganore Himarë, Dega Doganore Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra Doganore RBH, Dega Doganore Elbasan, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (9 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Kontrollit, Sektori i Kontrollit të Sigurisë, Dega Doganore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Bllatë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Qafë Thanë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a (2 pozicione)
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Sarandë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Doganier, Zyra e Operacioneve Doganore, Dega Doganore Tre Urat Përmet, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Aplikacioneve, Drejtoria Teknike e Akcizës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Dega Doganore Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Dega Doganore Sarandë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Produkteve të Tjera, Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i të Dhënave të Disponueshme, Drejtoria e Politikave të Vlerësimit Doganor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Zyra e Administratës, Dega Doganore Kapshticë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Drejtoria e Zhvillimit, Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve Multilaterale, Drejtoria e Programeve Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Programeve Kombëtare, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Teknologjisë dhe Inovacionit, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist (TI), Sektori i Mbështetjes së Veprimtarisë Administrative të Komitetit, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (TI), Sektori Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme Detare - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist IT, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Insituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Administrimit të RKGJC, Drejtoria e Sistemeve Informatike, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Politikave Spektrale dhe Zhvillimit Broadband, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacioneve dhe Postave, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve të Mbrojtjes Kibernetike CBRN, C4I, Drejtoria e Projekteve të Automatizimit dhe Inovacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projekteve të Zhvillimit dhe Modernizimit, Drejtoria e Programeve të Reformës në Administratën Publike, Departamenti i Administratës Publike - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Komunikimi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Publikun), Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Komunikimit me Median dhe Publikun, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Komunikimi; Shkenca Politike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Drejtoria e Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit, Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit Dibër, Agjencia Kombëtare e Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisi; Shkenca Natyrore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Sektori i Zhvillimit Detar dhe Bregdetar, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Mjedisore; Planifikim Urban

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Durrës, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a (3 pozicione)
 • Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Lezhë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Degë Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Vlorë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Shkenca Politike; Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Programeve të Zhvillimit Rinor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Arkiv/Protokoll), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Burime Njerëzore / Arkivist / Magazinier), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Burime Njerëzore / Arkivist / Magazinier), Sektori i Financës dhe Shërbimeve, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve, Shkodër - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Personeli/Protokollist/Arkivist), Qendra e Furnizimit Materialo Teknik, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkivës, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i promocionit, Agjencia Kombëtare e Turizmit - Kategoria e Pagës IV-b (2 pozicione)
 • Specialist, Sektori i Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Zyra e Administratës, Sektori i Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Kategoria e Pagës IV-c

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Inspektor, Sektori i i Mbikëqyrjes së Personelit, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror, Autoriteti i Aviacionit Civil
 • Specialist, Sektori i Azilit, Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, Drejtoria Juridike, Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, , Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Trainimit dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Fondruajtjes dhe Shfrytëzimit të Materialeve, Drejtoria e Arkivit të Sistemit, Ministria e Brendshme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Projektit Antikorrupsion, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Sekretarisë dhe Menaxhimit të Dokumentave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori i Zhvillimit, Arsimimit dhe Kualifikimit të Personelit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Mbrojtjes - Kategoria e Pagës III-b
 • Specialist, Sektori Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme Detare - Kategoria e Pagës IV-b
 • Lloji i diplomës: Shkenca Sociale

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Jurist/Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist/Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Jurist/Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Korçë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Psikolog), Seksioni i Burimeve Njerëzore, Reparti i Ndërhyrjes së Shpejtë, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Psikolog), Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtorisë Vendore e Policisë Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist (Shkenca Sociale), Komiteti Shqiptar i Birësimeve - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist jurist/Psikolog, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, Drejtoria Vendore e Policisë Berat, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Kategoria e Pagës IV-b
 • Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria e Pagës IV-a
 • Lloji i diplomës: Zootekni

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Punës Racore, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a
 • Specialist (Pa Grada/Tituj Shkencorë), Sektori i Tekonologjive të Mbarështrimit, Drejtoria e Teknologjive Blegtorale, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - Kategoria e Pagës IV-a

Niveli minimal i diplomës: Master Profesional

 • Specialist, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria e Pagës III-b

 • 20/09/2019

  Afati për dorëzimin e dokumentave:  1 KUSHTET DHE KRITERET PËR APLIKIM DHE DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOHET

  1.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

  1. Studentët e ekselencës duhet të jenë diplomuar duke filluar nga viti 2015 e në vijim, në:
  a. Institucionet e arsimit të lartë jashtë Shqipërisë. Diplomat e tyre duhet të jenë të njohura dhe njësuara sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;
  b. Institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Republikën e Shqipërisë;
  c. Institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Republikën e Shqipërisë.

  2. Studentët e ekselencës nuk duhet të kenë përfituar më parë (t’u jetë lidhur një kontratë e përkohshme pune) nga skema e punësimit sipas procedurave të VKM nr. 766/2018, ose VKM nr. 812/2018.

  1.2 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

  Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:
  a. Të kenë përfunduar studimet universitare në ciklin e parë ose të dytë të arsimit të lartë me mesatare të ponderuar 9.00 – 10.00 ose ekuivalent me të;
  b. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave dhe të kenë nivelin e diplomës që i përket llojit dhe nivelit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje.
  1.3 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

  Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
  a. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
  http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
  b. Fotokopje të diplomës/diplomave. Në rastin e diplomave të përfituara jashtë vendit, duhet të dorëzohet edhe dokumenti i njohjes së diplomës nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;

  Kujdes: Kandidatët duhet të dorëzojnë si pjesë të dokumentacionit vetëm një diplomë, për të cilën ata mendojnë se favorizohen në përputhje me grupet e pozicioneve të shpallura dhe me metodologjinë sipas këtij vendimi. Në rast se dorëzojnë më shumë se një të tillë, Departamenti i Administratës Publike do të gjykojë vetëm për njërën prej tyre, atë që i favorizon ata në grumbullimin e pikëve sipas metodologjisë.

  c. Listën/listat e notave, në të cilën përfshihet edhe mesatarja e ponderuar
  Në rastet kur sistemi i vlerësimit apo llogaritjes së mesatares së kandidatit është i ndryshëm, llogaritja e mesatares së ponderuar do të bëhet rast pas rasti nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bazuar në kërkesën e DAP-it ;
  d. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  e. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.
  Bazuar në pikën 5, të lidhjes nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019: (i) Aktivitete ekstrakurrikulare konsiderohen angazhimet në projekete të ndryshme, pjesëmarrje në konkurime apo olimpiada të ndryshme, pjesëmarrje në grupe pune konferencash apo punime konferencash; (ii) Aktivitete vullnetarizimi konsiderohen angazhimet në ofrimin e shërbimeve për të përmirësuar jetën e komunitetit për të cilat nuk përfitohet shpërblim monetar; (iii) Pjesëmarrje në skema mobiliteti konsiderohen zhvillimi i një periudhe studimi (semestër/vit akademik) në një institucion të arsimit të lartë jashtë vendit ku kryhen studimet (psh ERASMUS, etj).

  Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të kandidatit dhe duke ndjekur në vijimësi udhëzimet online në linkun më poshtë:"
  http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx  2 DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

  2.1 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT

  Në datën 25/2/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.al” listën e kandidatëve të kualifikuar, duke i renditur ata sipas pikëve që kanë grumbulluar bazuar në metodologjinë e vlerësimit të përcaktuar në lidhjen nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019.

  Lista e kandidatëve të kualifikuar për secilin nga kandidatët do të përmbajë:
  1. pikët e grumbulluara;
  2. grupet e pozicioneve në të cilat ata kanë të drejtë të përzgjedhin pozicionin e punës, sipas kriterit të nivelit dhe llojit të diplomës që kërkon pozicioni i punës.


  Kandidatët, të cilët kanë diplomë të niveleve më të larta se ai që kërkon pozicioni i punës, renditen në të gjitha grupet e pozicioneve të fushës përkatëse të studimit, pavarësisht nivelit të diplomës të kërkuar për grupin përkatës.

  2.2 MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT  

  Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare të internetit të Departamentit të Administratës Publike në platformën “punetembare.al” dhe me email, e konkretisht:
  1. Në të njëjtën shpallje (si më sipër) për secilin nga grupet e pozicioneve dhe listat e studentëve të kualifikuar do të përcaktohet edhe data, ora dhe vendi, i paraqitjes së kandidatëve për përzgjedhjen e pozicioneve të punës.
  2. Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen edhe individualisht me email në adresat e tyre elektronike.
  3. Kandidatët e skualifikuar (nëse ka të tillë), do të njoftohen individualisht me email, duke specifikuar edhe arsyen e skualifikimit.

  Kujdes: Kandidatët e ftuar për të përzgjedhur pozicionet e punës, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të paraqiten sipas njoftimit në shpalljen publike, duhet të njoftojnë Departamentin e Administratës Publike për pamundësinë e pjesëmarrjes të paktën deri në orarin e përcaktuar prej tij për paraqitjen e kandidatëve.
  Shkaqe të arsyeshme konsiderohen:
  a. rastet e sëmundjes së kandidatit, vërtetuar me dokument mjekësor;
  b. vdekja e prindërve, bashkëshortit/es, fëmijës, vëllezërve, motrave;
  c. forcat madhore.


  Në këtë rast, DAP-i vazhdon procedurën e përzgjedhjes me kandidatët e tjerë. Kandidati i cili nuk ka mundur të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes paraqitet pranë DAP-it në një datë tjetër të mundshme për të përzgjedhur nga pozicionet të cilat kanë mbetur pa u plotësuar (nëse ka ende të tillë).

  2.3 REZULTATET PËR FAZËN E PËRZGJEDHJES

  Në datën 8/3/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në platformën “punetembare.gov.al”, listat e kandidatëve që kanë përzgjedhur pozicionet e punës dhe pozicionet përkatëse.

  3 MËNYRA E PËRZGJEDHJES SE KANDIDATËVE

  Departamenti i Administratës Publike, në datat e përcaktuara në shpalljen për “Rezultatet e verifikimit”, organizon takimet me kandidatët dhe vë në dispozicion të tyre për përzgjedhje pozicionet përkatëse të punës.

  Kandidatët e kualifikuar kanë të drejtën e përzgjedhjes midis pozicioneve për grupet për të cilat janë kualifikuar, sipas renditjes së tyre, duke filluar nga ai me më shumë pikë.

  Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, e drejta e përzgjedhjes përcaktohet si vijon:
  a. në rast se njëri prej kandidatëve i përket kategorisë së personave me aftësi ndryshe, atëherë ka të drejtë të përzgjedhë ai i pari në raport me kandidatët e tjerë;
  b. në rast se nuk mund të aplikohet alternativa e mësipërme, atëherë e drejta e përzgjedhjes përcaktohet me short në prani të tyre.

Duhet te identifikoheni për të aplikuar