Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. Koordinator në Njësinë e Programimit të Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri - kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Antonjeta Zadrima
  • Eris Musaraj
  • Olsa Rraku
  • Salvator Gjeçaj
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 15.4.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.4.2019, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.