Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Mjedisit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvilimit të Mjedisit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Redi Baduni
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.


Vëmendje!! Duke filluar nga data 10.4.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e ngritjes në detyrë, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.