Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin Juridik dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve- Kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor- Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Amarildo Zere
 • Amid Tauzi
 • Anisa Sejdini
 • Daorta Berdaj
 • Elvisa Sinani
 • Endri Hyseni
 • Eridi Sherifi
 • Fatbardh Vrioni
 • Gentjan Gazidedja
 • Gentjana Markokaj
 • Grid Gjojdeshi
 • Ilirjan Nerguti
 • Luiziana Omeri
 • Rabiana Llanaj
 • Suela Methoxha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.10.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë