Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (burime njerëzore), në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - Kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe TI, në Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

 3. Specialist (për burimet njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve, në Agjencinë Kombëtare të Turizmit- Kategoria: IV-b

 4. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

 6. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjitshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mjedisit - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adanela Aliaj
 • Amarildo Zere
 • Anila Berbati
 • Anisa Sejdini
 • Anjeza Dajzmaili
 • Astian Ramaj
 • Besmir Cani
 • Daorta Berdaj
 • Elvisa Sinani
 • Eridi Sherifi
 • Fatbardh Vrioni
 • Gentjan Gazidedja
 • Gentjana Markokaj
 • Gjergji Ceka
 • Grid Gjojdeshi
 • Ilirjan Nerguti
 • Lorela Kadra
 • Luiziana Omeri
 • Malvina Çela
 • Mariela Berliku
 • Marsida Deljallisi
 • Olta Molla
 • Orkida Sina
 • Pranvera Avdiu
 • Pranvera Qela
 • Rabiana Llanaj
 • Salvator Gjeçaj
 • Suela Methoxha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.10.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.11.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë