Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria IV-a

 2. Specialist Biblioteke, në Akademinë Diplomatike, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - kategoria IV-a

 3. Inspektor pranë Kryeinspektorit, në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - kategoria III-b

 4. Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit, në Drejtorinë e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, në Nivel Qendror- kategoria IV-a

 5. Specialist në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria IV-b

 6. Specialist në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Qytetarët, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adiliana Qirko (Gjyshja)
 • Alban Përmeti
 • Alma Brazhda
 • Ani Truja
 • Antoneta Hastoçi
 • Ardit Kurti
 • Areta Dulaku
 • Arlind Myftari
 • Arlinda Zeqo
 • Blerina Boci
 • Brisilda Mataj
 • Denisa Haliti
 • Edlira Zoto
 • Eni Buxheli
 • Enida Prespa
 • Enkeleta Kastrati
 • Ermelinda Elmazaj
 • Ermir Çota
 • Esmeralda Vefa
 • Etleva Bandula
 • Joana Gjaci
 • Jona Halili
 • Jonian Harka
 • Jonida Naska
 • Klorida Sina
 • Leba Osmenaj
 • Lediona Shpërdheja
 • Leonard Hila
 • Lindita Skura
 • Majlinda Bakeri
 • Malvina Hysenaj
 • Mariela Tusha
 • Marin Frani
 • Marinela Lamce
 • Mggi Zhugli
 • Miranda Blaceri
 • Noela Mahmutaj
 • Oligerta Çela
 • Oltjona Hoxha
 • Paula Papa
 • Rezarta Dashi (Skenderi)
 • Rezarta Nika
 • Rovena Kenga
 • Rozana Semini
 • Sonida Hajdini
 • Sonila Lavdari
 • Suela Cara
 • Syrjana Qela
 • Vilma Konini
 • Viserjona Bega
 • Zija Kurti
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.7.2016, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.7.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.