Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i Dytë në Sektorin e Procedurave Ligjore të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Jugor), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier-kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Amarilda Beça
 • Amarilda Beça
 • Anisel Dana
 • Anisel Dana
 • Anxhela Malaj
 • Anxhela Malaj
 • Anxhela Skënderaj
 • Anxhela Skënderaj
 • Anxhelina Mici
 • Anxhelina Mici
 • Borana Labaj
 • Borana Labaj
 • Emiljano Alla
 • Emiljano Alla
 • Enes Peza
 • Enes Peza
 • Hener Shanaj
 • Hener Shanaj
 • Kriselda Rapushi
 • Kriselda Rapushi
 • Kristjana Llagone
 • Kristjana Llagone
 • Mikel Huta
 • Mikel Huta
 • Vjola Gjoni
 • Vjola Gjoni
 • Xhensila Xhaferaj
 • Xhensila Xhaferaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë