Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Analizës, Riskut dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Amarilda Kulli
 • Arnold Kolleshi
 • Axhela Laska
 • Besjana Shala
 • Eklitona Kadiu
 • Eralda Alhysa
 • Erla Parllaku
 • Fjona Kurteshi
 • Kesilda Ajdini
 • Megi Rrëçeku
 • Melita Zherri
 • Mikel Huta
 • Mirela Vasil
 • Sirius Lasku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë