Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Inspektor në Sektorin e Mbikëqyrjes së Operimit të Aeroporteve, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Aeroporteve , në Autoritetin e Aviacionit Civil - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Geart Shehu
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.10.2020., ora 12:00 , online .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.10.2020., ora 10:00 , online.