Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Fondruajtjes dhe Shfrytëzimit të Materialeve, në Drejtorinë e Arkivit të Sistemit, në Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Brendshme - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aiola Laska
 • Argen Skenderi
 • Egi Hoxha
 • Elio Nikolla
 • Griselda Sula
 • Ismet Dervishi
 • Joana Doda
 • Livja Kyçyku
 • Migena Kycyku
 • Ornela Koni
 • Rukije Lamçja
 • Viola Rrasari
 • Zamira Plaku
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.7.2020., ora 10:00, online .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.7.2020., ora 10:00, online.