Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist Personeli/ Protokollist, Arkivist pranë Shefit të QFMT, në Qendrën e Furnizimit Materialo-Teknik (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) - kategoria IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Egi Hoxha
  • Englantina Gjona
  • Franceska Muca
  • Iris Pilo
  • Livja Kyçyku
  • Migena Kycyku
  • Zamira Plaku
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.7.2020., ora 10:00, online .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.7.2020., ora 10:00, online.