Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - kategoria: IV-a

 2. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - kategoria: IV-a

 3. Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Dibër - kategoria: IV-a

 4. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Kukës - kategoria: IV-a

 5. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Kukës - kategoria: IV-a

 6. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Lezhë - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Nakaj
 • Agostin Pepkolaj
 • Aida Ahmetaj
 • Arben Gjoshe
 • Bektash Shehu
 • Bujar Xhebexhia
 • Damant Hoxha
 • Dorinela Kacorri
 • Edison Gjoni
 • Eduard Zefaj
 • Eduart Bodini
 • Erlind Zhugrri
 • Ersad Beqiri
 • Ervis Kopo
 • Franc Fusha
 • Hazbi Merhadi
 • Klodian Cara
 • Lirim Begu
 • Luan Cela
 • Luan Gradeci
 • Muhamet Bisho
 • Ridian Laska
 • Samra Tuzi
 • Shkelqim Cnga
 • Shpresa Mustafa
 • Trifon Bega
 • Xhuljan Doçi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.7.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.7.2019., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë