Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i Dytë në Sektorin e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Dibër - kategoria: IV-a

 2. Inspektor i Dytë në Sektorin e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - kategoria: IV-a

 3. Inspektor i Dytë në Sektorin e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zefi
 • Aleksandër Puci
 • Anila Cengu
 • Aurela Spahia
 • Besa Nuhiallari
 • Besmir Rudi
 • Bilbil Ahmeti
 • Edmond Maha
 • Egzona Demko
 • Ermira Hajrullahi
 • Flutura Isufaj
 • Gezim Lala
 • Gezim Zotkaj
 • Irald Dervishaj
 • Isak Vata
 • Jetleva Burgu
 • Leonard Topuzi
 • Lindita Shehu
 • Loreta Geraj
 • Miftar Murati
 • Selina Prelaj
 • Shkelqim Muça
 • Skender Sokoli
 • Tauland Cekici
 • Veli Çipuri
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 29.1.2019, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.