Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Durrës - kategoria: III-b

 2. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Fier - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alban Toska
 • Albert Miftari
 • Arenc Grabova
 • Aurora Nuro
 • Brikena Mehmeti
 • Daorta Berdaj
 • Elton Arbana
 • Enver Sulejmani
 • Indrit Cerloj
 • Mikel Huta
 • Nderim Muçaj
 • Vaso Peja
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 22.1.2019, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.