Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Reagimit ndaj Emergjencave, në Drejtorinë e Sigurisë Kibernetike, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Kontrollit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Arjana Kastrati
 • Erdeta Boja
 • Ergis Gaxho
 • Ina Beqiraj
 • Jonida Xhako
 • Marlind Golloshi
 • Redis Bala
 • Rigers Bodurri
 • Suela Haxhija
 • Vait Zharri
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 25.1.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.1.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.