Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Albi Ngjela
 • Alsiona Imera
 • Arjana Kastrati
 • Armand Sinani
 • Elton Kaziu
 • Endri Rushitaj
 • Estela Koka
 • Gevi Petrela
 • Ina Beqiraj
 • Marilo Meta
 • Miranda Allkja
 • Redis Bala
 • Rudi Puka
 • Suela Haxhija
 • Xhensila Saja
 • Xhuljana Baha
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 22.1.2019, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.1.2019, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.