Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (pa grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Vlerësimit të Cilësisë së Ushqimeve, në Departamentin e Mikrobiologjisë, Monitorimit të Ujërave dhe Cilësisë, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: IV-a

 2. Specialist kimist (pa grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Analizave të PMB dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë, në Departamentin e Toksikologjisë dhe Monitorimit të Mbetjeve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: IV-a

 3. Specialist kimist (pa grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Toksikologjisë dhe Mbetjeve, në Departamentin e Toksikologjisë dhe Monitorimit të Mbetjeve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Anxhela Bullati
 • Arber Arapi
 • Ardit Ahmeti
 • Bele Memishaj
 • Blerina Xhaferaj
 • Dhurata Lumani
 • Dhurata Marku
 • Erinda Pllaha
 • Krisida Ciko
 • Laert Bakalli
 • Manjola Beu
 • Matilda Likaj
 • Olgerta Topi
 • Shqiponja Kraja
 • Valentina Menalla
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.