Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat - kategoria: III-b

 2. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - kategoria: III-b

 3. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë - kategoria: III-b

 4. Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - kategoria: III-b

 5. Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aldo Beqiraj
 • Ardi Luli
 • Arenc Grabova
 • Aurora Shurbani
 • Besnik Lamaj
 • Besnik Tozaj
 • Davis Visari
 • Denarda Kanaj
 • Eljona Fejzo
 • Enton Bendo
 • Enver Sulejmani
 • Ermir Idrizi
 • Evis Sila
 • Fatjon Sulko
 • Ilir Xhuveli
 • Julian Beqiraj
 • Leonard Garuli
 • Lorena Kristani
 • Lorenc Rexho
 • Loreta Geraj
 • Rigels Vrenjo
 • Sidita Kastrati
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.9.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.