Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe IT, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

  • Aldi Muja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.6.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe IT, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

  • Ermal Kola

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.6.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist në Sektori i e-Shkollës dhe Teknologjisë, në Drejtorinë e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

  • Aldi Muja
  • Ermal Kola

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.6.2017, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Sistemeve Mjekësore, në Ministrinë e Shëndetësisë - Kategoria: III-b

  • Aldi Muja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Specialist në Sektorin e Zhvillimit, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - Kategoria: III-b

  • Aldi Muja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.6.2017, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 24.6.2017. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.