Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Monitorimit të Mbledhjes së të Dhënave, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

  • Hysen Kobellari
  • Laureta Tare

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Monitorimit të Mbledhjes së të Dhënave, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

  • Alma Gaqi (Hysenaj)

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist në Zyrë Rajonale Tiranë, në Institutin e Statistikave- Kategoria: IV - b

  • Hysen Kobellari
  • Laureta Tare

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 17.6.2017. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.