Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Help Desk, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

  • Aurora Kycyk
  • Ervina Gjana

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Sistemeve, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

  • Ervina Gjana
  • Naun Prifti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Sistemeve, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

  • Ensuida Boda

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Infrastrukturës, në Drejtorinë e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

  • Aurora Kycyk
  • Naun Prifti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.4.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 8.4.2017. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.