Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe TI, në Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

  • Ardita Kuci
  • Ardita Kuci
  • Edmond Vorfi
  • Eneida Alico
  • Eneida Alico

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.10.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

  • Edmond Vorfi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.10.2016., ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjitshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mjedisit - Kategoria: IV-a

  • Eneida Alico
  • Eneida Alico

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.10.2016., ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 11.10.2016. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.