Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist në Sektorin e Hartimit të Planeve të Rehabilitimit dhe Zhvillimit të Programeve të Specializimit, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Juridike/Sociale)

  2. Specialist në Sektorin e Hartimit të Planeve të Rehabilitimit dhe Zhvillimit të Programeve të Specializimit, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Juridike/Sociale)

  3. Specialist në Sektorin e Hartimit të Planeve të Rehabilitimit dhe Zhvillimit të Programeve të Specializimit, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Juridike/Sociale)

  4. Specialist në Sektorin e Hartimit të Planeve të Rehabilitimit dhe Zhvillimit të Programeve të Specializimit, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Juridike/Sociale)

  5. Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes, Administrimit të Sistemit Elektronik dhe Statistikave, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Shoqërore/Teknologji Informacioni)

  6. Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes, Administrimit të Sistemit Elektronik dhe Statistikave, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Shoqërore/Teknologji Informacioni)

  7. Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes, Administrimit të Sistemit Elektronik dhe Statistikave, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Shoqërore/Teknologji Informacioni)

  8. Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes, Administrimit të Sistemit Elektronik dhe Statistikave, në Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve - Kategoria: IV-a (Shkenca Shoqërore/Teknologji Informacioni)

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 21.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.