Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria IV-a

  2. Specialist Biblioteke, në Akademinë Diplomatike, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - kategoria IV-a

  3. Inspektor pranë Kryeinspektorit, në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - kategoria III-b

  4. Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit, në Drejtorinë e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, në Nivel Qendror- kategoria IV-a

  5. Specialist në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria IV-b

  6. Specialist në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Qytetarët, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 21.6.2016. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.