Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Inspektor i Parë në Sektorin e Shkëmbimit të Informacionit, në Drejtorinë për Proceset e Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria III-b

  • Blendi Shqypi
  • Erjus Kamolli
  • Lindita Ago
  • Nausika Veizi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10.00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

 2. Inspektor i Parë në Sektorin e Shkëmbimit të Informacionit, në Drejtorinë për Proceset e Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria III-b

  • Blendi Shqypi
  • Erjus Kamolli
  • Lindita Ago
  • Nausika Veizi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10.00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

 3. Inspektor i Parë në Sektorin e Shkëmbimit të Informacionit, në Drejtorinë për Proceset e Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria III-b

  • Blendi Shqypi
  • Erjus Kamolli
  • Lindita Ago
  • Nausika Veizi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10.00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

 4. Inspektor i Parë në Sektorin e Shkëmbimit të Informacionit, në Drejtorinë për Proceset e Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria III-b

  • Blendi Shqypi
  • Erjus Kamolli
  • Lindita Ago
  • Nausika Veizi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10.00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

 5. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës dhe Implementimit të Proceseve të Biznesit, në Drejtorinë për Proceset e Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve- kategoria III-b

  • Blendi Shqypi
  • Lindita Ago
  • Nausika Veizi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10.00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

 6. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës dhe Implementimit të Proceseve të Biznesit, në Drejtorinë për Proceset e Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve- kategoria III-b

  • Blendi Shqypi
  • Lindita Ago
  • Nausika Veizi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10.00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 18.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.